پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۴۰۹ شناسه:
فاطمه حاجي فتحعلي دانشجو:
بررسي نقش تعديل كننده فرايند هاي خود شناختي در ارتباط خود شيفتگي و سلامت روان عنوان فارسي:
Moderating role of integrative self-regulation in the relationship of narcissism and mental health عنوان انگليسي:

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش تعديل كننده فرايند هاي خودشناختي در ارتباط با خود شيفتگي و سلامت روان است به همين منظور ۲۵۰ نفر از دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي شهيد بهشتي به صورت در دسترس انتخاب شدند. و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد ازمون قرار گرفتند.

چکيده:

خود شناختي انسجامي ،خود شيفتگي ،سلامت روان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما قرباني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا رستمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.