پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۲۴۰۸ شناسه:
محمدامين طاهرپور دانشجو:
اثر بخشي tDCS و تمرين بهشياري بر ولع مصرف و كاركردهاي شناختي و سلامت روان در افراد با اختلال سوء مصرف مواد عنوان فارسي:
Effectiveness of tDCS and Mindfulness Training on Craving , and Cognitive Functions and Mental Health in Patients With SUD عنوان انگليسي:

چكيده:

هدف و پيش‌زمينه: اعتياد يك بيماري مزمن است. روش‌هاي متنوعي، با هدف درمان اعتياد به وجود آمده‌اند. مطالعه بر روي اثرات درماني روش‌هاي تحريكي در اعتياد به‌تازگي گسترش‌يافته است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر تركيب روان‌درماني و تحريك مغزي در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد مي‌باشد.

روش: 10 نفر از افراد مبتلا به سوءمصرف مواد، 5 جلسه تركيب تمرينات بهوشياري و تحريك الكتريكي جريان مستقيم فرا جمجمه‌اي را دريافت كردند. پيش و پس از مداخله عملكردهاي شناختي، به‌وسيله آزمون خطرپذيري بادكنكي، مجموعه خودكار آزمون‌هاي عصب روان‌شناختي كمبريج مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين ارزيابي سلامت روان به‌وسيله پرسشنامه مختصر نشانگان انجام شد.

يافته‌ها: تركيب تمرينات بهوشياري و تحريك الكتريكي سبب كاهش معنادار نمرات در آزمون‌هاي سلامت روان و ولع شد. همچنين عملكرد مراجعين در آزمون‌هاي شناختي به شكل معناداري بهبود يافت.

نتيجه‌گيري: تركيب تمرينات بهوشياري و تحريك الكتريكي جريان مستقيم فرا جمجمه‌اي مي‌تواند سبب بهبود عملكردهاي شناختي، سلامت روان و كاهش ولع در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد شود.

چکيده:

بهوشياري، tDCS، ولع مصرف، اعتياد، كاركردهاي شناختي، شيشه، كانابيس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس رحيمي نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.