پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۴۰۷ شناسه:
جابر ميري دانشجو:
نقش واسط سبك هاي دلبستگي بين متغييرهاي بحران هويت وجهت گيري مذهبي در نوجوانان دختر پسر عنوان فارسي:
The role of the interface between attachment styles between the variables of identity crisis and religious orientation in male adolescent girls عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه‌اي سبك دلبستگي در رابطه بين بحران هويت و جهت‌گيري مذهبي نوجوانان دختر و پسر بود. بدين منظور 224 نفر از دانش‌آموزان مدارس متوسطه منطقه ۱۰ تهران به شيوه تصادفي انتخاب شدند و به سه پرسشنامه بحران هويت احمدي، پرسشنامه سبك دلبستگي بشارت و پرسشنامه جهت‌گيري مذهبي آلپورت پاسخ دادند. داده‌هاي پژوهش به كمك تحليل مسير تحليل شد. نتايج نشان داد كه بحران هويت بر سبك‌هاي دلبستگي نوجوانان دختر و پسر اثر مستقيم دارد. همچنين در پسران سبك دلبستگي ايمن اثر غيرمعنادار، سبك دوسوگرا اثر معني‌دار و سبك اجتنابي اثر غيرمعني‌دار برجهت‌گيري مذهبي دروني دارد اما در دختران، سبك ايمن، اثر غيرمعني‌دار، سبك دوسوگرا، اثر معني‌دار و سبك اجتنابي اثر مثبت معني‌دارد برجهت‌گيري مذهبي بيروني دارد. در پسران سبك دلبستگي ايمن اثر غيرمعنادار، سبك دوسوگرا اثر معني‌دار و سبك اجتنابي اثر معني‌دار بر جهت‌گيري مذهبي بيروني دارد اما در دختران، سبك ايمن، اثر غيرمعني‌دار، سبك دوسوگرا، اثر غيرمعني‌دار و سبك اجتنابي اثر مثبت معني-دارد برجهت‌گيري مذهبي بيروني دارد. در ضمن، فرضيه پژوهش مبني بر اينكه سبك‌هاي دلبستگي در روابط بين بحران هويت و جهت-گيري مذهبي بيروني دختران و پسران نقش واسطه‌اي دارد و همچنين سبك‌هاي دلبستگي در روابط بين بحران هويت و جهت‌گيري مذهبي دروني دختران و پسران نقش واسطه‌اي دارد تأييد نشدند. بر اساس اين نتايج، والدين و مربيان مي‌توانند با اتخاذ شيوه تربيتي صحيح و مديريت بحران هويت در نوجوانان و همچنين بهبود سبك دلبستگي آنها به سمت دلبستگي ايمن به جهت‌گيري مذهبي صحبح در آنها كمك كنند.

چکيده:

سبك دلبستگي، بحران هويت، جهت گيري مذهبي، نوجوان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر الهه حجازي موغاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.