پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۲۵ دفاع:
۲۴۰۶ شناسه:
فاطمه افصحي دانشجو:
بررسي نقش واسطه اي خود نظم بخشي انسجامي در رابطه با استرس ادراك شده و وابستگي بين فردي با سلامت روان و احساس گناه و شرم در دو گروه بيماران پسوريازيس و افراد سالم مراجع كننده به بيمارستان رازي عنوان فارسي:
the mediational rol of integrative Self-regulationin relationship of perceived stress and interprsonal dependency with mental health,shame and guilt عنوان انگليسي:

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه اي خود نظم بخشي انسجامي در رابطه با استرس ادراك شده و وابستگي بين فردي با سلامت روان، احساس گناه و شرم در دوگروه بيماران مبتلا به پسوريازيس و افراد سالم مراجعه كننده به بيمارستان پوست رازي است به همين منظور ۱۵۰ نفر از زنان و مردان مبتلا و ۱۴۰ نفر از افراد سالم به صورت دردسترس انتخاب شد.و با استفاده از پرسشنامه هاي مربوطه مورد ازمون قرار گرفتند.

چکيده:

خود نظم بخشي انسجامي، استرس ادراك شده، وابستگي بين فردي، سلامت روان، احساس شرم و گناه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما قرباني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا رستمي استاد مشاور:
دکتر نرگس قندي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.