پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۰ دفاع:
۲۴۰۳ شناسه:
ميثم دستوريان دانشجو:
بررسي موانع پياده سازي موفقيت آميز استراتژيها در سازمانهاي صنعتي- تجاري( مطالعه موردي هلدينگ سرمايه گذاري عظام) عنوان فارسي:
Examining the Barriers to Successful Implementation of Strategies in Industrial-Commercial Organizations (Case Study of Awesome Investment Holding) عنوان انگليسي:

موفقيت در هر سازمان در گرو تدوين چشم انداز و استراتژي مناسب مي‌باشد. استراتژي الزامي براي عملكرد يك كسب و كار است و معرف الگو يا طرحي كه هدف‌ها، سياست‌ها و زنجيره-هاي عملياتي يك سازمان را در قالب يك كل به هم پيوسته با يكديگر تركيب مي‌كند. دستيابي به يك حلقه ارتباطي مناسب بين محيط يك سازمان و استراتژي، ساختار و فرايندهاي آن آثار مثبتي بر عملكرد سازمان دارد. ساختار سازماني ركن اصلي يك سازمان مي باشد كه مي‌تواند به نوبه خود تاثير بسزايي بر عملكرد سازمان داشته باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران و دست اندركاران قسمت طرح وبرنامه‌ريزي شركت توليدي تارا ذوب وابسته هلدينگ سرمايه گذاري اعظام است. كه در اين ميان 108 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد كه داري سه بعد عوامل زمينه‌اي، عوامل فرآيندي و عوامل محتوايي مي‌باشد. همچين براي تجزيه و تحليل نتايج از روش معادلات ساختاري و نرم افزار pls استفاده شد.

نتايج پژوهش نشان داد كه عوامل فرآيندي و عوامل زمينه اي تاثير مثبت و معنادار و عوامل شاخص قانوني سياسي بر ميزان رويكرد اجراي استراتژي در سازمانها بي تاثير است. درارتباط متقابل شاخص هاي عدم اجراي استراتژي، ارتباط متقابل شاخص عوامل محتوايي و عوامل زمينه اي، ارتباط متقابل شاخص عوامل قانوني –سياسي و عوامل فرايندي و شاخص عوامل زمينه‌اي- عوامل فرايندي بيشترين ارتباط مستقيم بين عوامل محتوايي-عوامل زمينه اي وجود دارد.

چکيده:

مديريت استراتژيك،عوامل كليدي موفقيت،موانع پياده سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.