پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۶ دفاع:
۲۴۰۲ شناسه:
سيدمهدي علوي دانشجو:
عوامل موثر بر رضايتمندي گردشگران ايراني تورهاي خروجي از كشور به مقصد روسيه عنوان فارسي:
Evaluation of factors influencing the satisfaction of Iranian tourists using the service of Iran to Russia tour agencies عنوان انگليسي:

آژانس‌هاي گردشگري حلقه نهايي در فرآيند مصرف محصولات حوزه گردشگري و نقطه اتصال ارائه كنندگان عمده با مصرف كنندگان نهايي هستند. كسب رضايت مشتريان همراه با ارائه خدمتي با كيفيت نه تنها موجب موفقيت و توسعه يك آژانس گردشگري مي‌شود، بلكه در نهايت تضمين كننده‌ي موفقيت اقتصاد گردشگري يك كشور خواهد بود. در اين راستا تحقيق حاضر در جهت توسعه‌ي موفقيت آژانس‌هاي گردشگري و با هدف سنجش رضايتمندي و كيفيت خدمات ادراك شده مسافران مي‌باشد. روش پژوهش اين تحقيق از نظر ماهيت توصيفي-پيمايش و از نظر هدف كاربردي است. جامعه آماري تحقيق حاضر، استفاده كنندگان از خدمات آژانس‌هاي گردشگري به مقصد روسيه مي‌باشد. حجم لازم به عنوان نمونه آماري از طريق فرمول كوكران 385 نفر در نظر گرفته شد. بدين منظور با روش نمونه‌گيري در دسترس 396 پرسش‌نامه تكميل گرديد. براي گردآوري داده‌ها پرسش‌نامه تحقيق، بر اساس مدل سروپرف و با مقايسه با پرسشنامه‌هاي استاندارد تهيه و روايي آن به تاييد خبرگان رسيد. آلفاي كرمباخ متغير‌هاي تحقيق 0.95 محاسبه شد كه نشان دهنده پايايي مطلوب پرسش‌نامه مي‌باشد. تجزيه و تحليل داده‌ها به روش توصيفي‌- تحليلي و با استفاده از نرم افزار اكسل و آر انجام شد. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه رضايت كلي گردشگران از تجربه سفر با تور به كشور روسيه در سطح مطلوبي ارزيابي مي‌شود. در اين حال كيفيت خدمات ادراك شده (بر اساس مدل سروپرف) سطحي پايين‌تر از رضايتمندي مسافران را نشان مي‌دهد. بالاترين ادراك مسافران از كيفيت خدمات ارائه شده مربوط به بعد اطمينان و پس از آن به ترتيب اعتبار، محسوسات فيزيكي، پاسخگويي و همدلي مي‌باشد. تمامي ابعاد پنجگانه كيفيت داراي سطحي پايين‌تر از رضايتمدي كلي مسافران برآورد مي‌شود. در نهايت وفاداري مشتريان در سطحي به مراتپ پايين‌تر نسبت به رضاتمندي كلي و كيفيت خدمات ادراك شده مسافران ارزيابي شد. "دام رضايتمندي" بهترين توصيف براي شرايط سنجيده شده در اين تحقيق مي‌باشد. بنابراين ضروري است آژانس‌هاي گردشگري براي بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به ويژه در بعد همدلي برنامه‌ريزي و تلاش ‌بيشتري مبذول دارند.

چکيده:

رضايتمندي، كيفيت خدمات، آژانس‌هاي گردشگري، روسيه، سركوآل، سروپرف، توريزم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد پوراحمد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد سلماني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.