پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۱۱ دفاع:
۲۳۹۸ شناسه:
فرح توانامهرباني دانشجو:
بررسي منشا و اثرات ريزگردها و راهكارهاي مديريت شهري براي مواجهه با آن (مطالعه موردي: شهري تهران) عنوان فارسي:
Investigate the effects of dust and urban management strategies to deal with it. Case Study: Tehran city عنوان انگليسي:

در سال‌هاي رخداد پديده گردوغبار در بخش‌هاي غربي كشور مشكلات اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي بسياري را به همراه داشته است. تكامل توأم اين رخداد با روند شتابان توسعه، صنعتي شدن و افزايش بي‌سابقه جمعيت در استان تهران، تنش‌هاي محيط-زيستي را در اين منطقه دوچندان كرده است. مطالعات صورت گرفته بر روي پديده‌ي گردوغبار غالباً به اثرات زيان‌بار اين پديده اشاره و تأكيد دارند. حال اينكه مطالعات محدودي به تدوين و توسعه شاخص‌هاي پايش مكاني-زماني پديده گردوغبار مي‌پردازند. شاخص‌هاي پايش پديده گردوغبار اين امكان را فراهم مي‌كنند تا با حداقل رساندن تأثير عوامل مختلف در روند پايش پديده اطلاعات صحيحي را در خصوص روند تغييرات در اختيار مديران و تصميم گيران قرار مي‌دهند. با توجه به وجود مشكلات و معضلات ايجادشده در سال‌هاي اخير در استان تهران، اين تحقيق به بررسي منشأ ريز گردها در اين شهر تهران پرداخته است. شهر تهران به‌عنوان پايتخت كشور ايران با توجه به معضلات و مشكلات ايجادشده ناشي از گردوغبارهاي فصلي دست‌وپنجه نرم مي‌كند بنابراين شناسايي منشأ اين گردوغبارها مي‌تواند بر انجام فعاليت‌هاي ناشي از پيشگيري آن‌ها انجام داد. مدل‌هاي عددي هواشناسي نيز به‌تنهايي قادر به رديابي و آشكارسازي طوفان‌هاي گردوغبار نيستند. امروزه تكنولوژي سنجش‌ازدور با فراهم آوردن تصاوير متعدد جهاني و منطقه‌اي با مقياس‌هاي زماني و مكاني مختلف به‌عنوان ابزاري مناسب براي پايش، اندازه‌گيري و برداشت ويژگي‌هاي گردوغبار شناخته شده است. وجود كانون‌هاي متعدد در اطراف تهران، باعث شده كه اين استان يكي از استان‌هاي متضرر از پديده‌ي گردوغبار مي‌باشد. در اين پژوهش در سه فاز آشكارسازي گردوغبار، شناسايي كانون‌ها و پيشنهاد راهكارهاي مديريتي براي مهار كانون‌هاي تأثيرگذار بر استان تهران سعي شده است كه گامي در راستاي كاهش آسيب‌هاي گردوغبار در سطح كشور برداشته شود. لايه‌هاي اطلاعاتي مورد استفاده شامل بانده‌هاي R (1,2,3,7) و BT (20,31) سنجنده-هاي Terra/MODIS و Aqua/MODIS، لايه‌ي فرسايش‌پذيري خاك و كاربري اراضي مي‌باشد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه الگوريتم اجراشده در آشكارسازي گردوغبار تا ديد افقي 3000 متر داراي حدود 80% دقت بوده و كانون-هاي تأثيرگذار بر تهران در ملارد، نظرآباد، ورامين، دشت‌هاي بويين‌زهرا و اشتهارد همچنين شهر ري و اطراف فرودگاه امام قرار دارند؛ درنهايت با بررسي تجربيات و مطالعات صورت گرفته در مهار كانون‌ها، پيشنهاداتي در راستاي مديريت منابع گردوغبار موجود در منطقه ارائه‌شده است.

چکيده:

ريز گردها، تهران، منشأ؛ تصاوير ماهواره‌اي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد نوحه گر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.