پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۶ دفاع:
۲۳۹۷ شناسه:
حميد سليمي دانشجو:
تاثير آموزش مستقيم، ضمني، و تركيبي بر فراگيري و يادآوري واژگان در زبان آموزان ايراني عنوان فارسي:
Investigating the Effect of Explicit and Implicit Instruction on Iranian EFL Learners' Vocabulary Knowledge and Retention عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر بر آن است كه تاثير سه شيوه آموزش واژگان، يعني آموزش مستقيم، ضمني، و تركيبي (تركيبي از شيوه

مستقيم و ضمني) بر ميزان فراگيري و يادآوري واژگان از طريق خواندن بر روي زبان آموزان ايراني را بررسي كند.

زبان آموزان مبتدي و پيشرفته (120 نفر) به روش نمونهگيري قابل دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي به سه

گروه (كلا شش گروه) تقسيم شدند. به زبانآموزان گروه آموزش مستقيم فعاليت هاي مربوط به افزايش آگاهي نسبت به

واژگان و توليد واژه داده شد. غني كردن دادهها، شامل ارايه نمونه هاي متفاوت از يك ساختار يا مقوله زباني، در اختيار

گروه آموزش ضمني قرار گرفت. در مقابل، گروه سوم، يعني شيوه آموزش تركيبي، آميخته اي از فعاليت دو گروه فوق را

دريافت كردند. ميزان فراگيري واژگان توسط افراد شركت كننده در پژوهش، با آزمونهايي كه معلمشان طراحي كرده بود

مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه كه زبانآموزان گروه آموزشي مستقيم و تركيبي نسبت به

زبان آموزان شيوه ضمني، عملكرد بهتري در فراگيري و يادآوري واژگان از خود نشان دادند. اين بدان معناست كه فعاليت

هاي آگاهي بخش و توليد محور به فراگيران زبان كمك مي كند تا به كلمات دقت بيشتري كرده، بهتر ياد گرفته، و آنها را به

خاطر بسپارند. در پايان، اين يافته با توجه به نتايج حاصل از پژوهشهاي پيشين در اين حوزه مورد بحث قرار مي گيرد.

همچنين، تأثيرات حاصل از اين پژوهش، براي معلمان و مدرسان، تهيه كنندگان مواد درسي، و طراحان برنامههاي درسي

مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس حوزههاي جديدي براي تحقيق و پژوهش بيشتر، معرفي ميگردد.

چکيده:

واژگان، آموزش مستقيم، آموزش ضمني، آموزش تركيبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر شيوا كيوان پناه استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر اسحق اكبريان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

Iranian Journal of Language Teaching Research

/

Explicit, Implicit, Modified-Implicit Instruction and EFL Learners’ Vocabulary Learning and Retention

دكتر شيوا كيوان پناه، دكتر اسحق اكبريان و حميد سليمي

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.