پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۳۹۳ شناسه:
اميراحمد اشورزاده دانشجو:
تدوين وتبيين مدل كسب وكاربرمحورمشتري به منظورحفظ وجلوگيري ازفرآيندجابجايي مشتريان درنظام بانكداري خرد دولتي ايران – موردمطالعه بانك كشاورزي ايران عنوان فارسي:
“Drafting and explanation of aCustomer-Centric Business model for Customer Retention and Customer Switching Prevention in Iranian Govermental Retail Banks- Casestudy in Bank Keshavarzi Iran ” عنوان انگليسي:

يكي ازشاخه هاي مهم واصلي صنعت بانكداري دردنياوايران بانكداري خرد است كه به لحاظ ويژگي ها وشرايط حاكم برآن كاهش هزينه ها وارتقاي بهره وري يكي از راه هاي اصلي نيل به سودآوري است.ازآنجايي كه درصنعت بانكداري هزينه هاي جذب مشتري جديد بسياربالاست لذاحفظ وجلوگيري ازرويگرداني مشتريان بسياراهميت دارد.دراين راستاپژوهش حاضرباتمركزبرحوزه بانكداري خرد بانك كشاورزي به دنبال يافتن مدلي است كه بتوان با كمك آن ازرويگرداني مشتريان جلوگيري كرد. جامعه آماري پژوهش حاضرمشتريان حقيقي وحقوقي بانكداري خرد ريزش كرده يا درحال ريزش شعب بانك كشاورزي خراسان رضوي هستند.روش تحقيق مطالعه حاضر كيفي و با استفاده از تئوري‌سازي داده‌بنيادبا رويكرد رهيافت منسجم (اشتراوس–كوربين)مي‌باشد. براي دستيابي به هدف پژوهش با 25 مشتري مصاحبه نيمه ساختار يافته و عميق انجام شد كه پس ازانجام كدگذاري طي سه مرحله باز، محوري وگزينشي و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارMaxqdaوبه دست آوردن مفاهيم وسپس مقوله هاي اصلي پژوهش مدل مدنظر استخراج گرديد.

درمدل موصوف فرآيندهاي بانكي بنا به اهميتي كه دارند به عنوان پديده محوري وبازاريابي فعال بانك درجذب مشتريان بعنوان شرايط علي مطرح مي باشد، اين شرايط دركنار شرايط زمينه اي نظيرمديريت شكايات، جبران خدمات و مكان يابي و امكانات شعب دركنارشرايط مداخله گرنظيراعتماد، اخلاقيات حرفه اي بانكي، موانع جابجايي وقيمت وهزينه خدمات بررضايتمندي مشتريان ازعملكردخدمات اثرگذاشته ونهايتا برنرخ رويگرداني ازبانك تاثيردارد. لذابادرنظرگرفتن اين نتايج پيشنهادهايي ارائه شد كه مي توان با كمك يافته هاي پژوهش به گونه اي برنامه ريزي كردتابافراهم نمودن رضايت بيشترمشتريان ازعملكردخدمات بانك باكمترين نرخ رويگرداني مواجه باشيم.

چکيده:

بانكداري خرد،رويگرداني مشتريان، نظريه داده بنياد.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي ديواندري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
دکتر عليرضا حداديان استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

مديريت فردا

/

طراحي مدل جلوگيري از رويگرداني مشتريان بانكداري خرد دربانك كشاورزي

علي ديواندري1*، محمدرحيم اسفيداني2 ، عليرضا حداديان3، اميراحمدآشورزاده4

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.