پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۱۹ دفاع:
۲۳۹۰ شناسه:
حسين شفيعيان دانشجو:
بررسي عوامل اثر گذار بر چابكي سازمان در بخش بين الملل. مطالعه موردي شركت صنايع بسته بندي پگاه عنوان فارسي:
Factors Affecting Organizational Agility in international department. pegah dairy packaging case study عنوان انگليسي:

اين پژوهش با هدف بررسي عوامل اثر گذار بر چابكي سازمان در بخش بين الملل در شركت صنايع بسته بندي پگاه انجام مي شود. چابكي سازماني مستلزم پاسخگويي سريع و مستمر به تغييرات بازار، پويايي سازمان توجه به رشد و انعطاف پذيري سازمانها و انتظارات مشتري مي باشد. اين رويكرد تمركز خود را معطوف به پاسخ سريع به تغييرات پيش بيني نشده بازار نموده و از طريق به كار گيري تكنولوژيهاي جديد نسبت به حل مسايل غير قابل پيش بيني اقدام مي نمايد. اين پژوهش با بهره گيري از مدل ارايه شده بر اساس مدل چان، نگاي و مون به بررسي نقش ابعاد استراتژيك و انعطاف در توليد در چابكي سازمان مي پردازد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران، كارشناسان، مشاوران و سرپرستان در شركت صنايع بسته بندي پگاه مي باشد كه طبق براوردها حجم جامعه آماري حدود ۶۰ نفر مي باشد كه به صورت تمام شمار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. براي توصيف وضعيت متغيرها از آزمون t تك نمونه اي استفاده و از تحليل عاملي تاييدي و مدل سازي معادلات ساختاري براي آزمون فرضيه ها استفاده خواهد شد.

چکيده:

چابكي . سازمان . پگاه . بين الملل . مطالعه موردي .

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدابوالقاسم ميرا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.