پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۵ دفاع:
۲۳۸۶ شناسه:
سينا منادي زاده دانشجو:
تحليل اگزرژي محيط زيستي-اقتصادي و مقايسه فناوري هاي گازي سازي و زباله سوز به هدف توليد همزمان حرارت و توان از زباله هاي شهري (مطالعه موردي شهر تهران) عنوان فارسي:
Exergo-eco-environment analysis and comparision of Gasification and Inceneration technologies in order for heat and power cogeneration from Municipal Solid Waste (Case Study: Tehran) عنوان انگليسي:

روزانه به طور متوسط 8 الي 11 هزار تن زباله تر و خشك در شهر تهران توليد مي شود. جمع آوري و امحاء حجم زياد زباله توليدي در اين ابر شهر، خود به معضلي بزرگ در راستاي مديريت شهري و محيط زيست مي باشد. روش هايي همچون سوزاندن مستقيم و دفن زباله از جمله روش هايي بوده كه تاكنون در شهر تهران اجرايي گرديده كه خود معضلات شديد محيط زيستي و آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني و همچنين گسترش آلودگي هوا را در پي داشته است. استفاده از زباله سوز هاي صنعتي در سالهاي اخير به عنوان يك راه حل مطرح گرديده و واحد هايي در سطح كشور و با حمايت هاي دولتي احداث گرديده كه بررسي عملكرد آنها نيازمند ارزيابي فني و اقتصادي و آسيب شناسي دقيق مي باشد. به كاربري فناوري گازي سازي در كنار فناوري زباله سوز مي تواند به عنوان راه حلي جايگزين در نظر گرفته شود. اين فناوري هم اكنون در مرحله توسعه و تكامل بوده و در طول 10 سال گذشته دستخوش تغييرات فراواني گرديده است به نحوي كه سبب كاهش چشمگير ميزان توليد آلاينده هاي محيط زيستي شده و در ادامه به راندمان هاي بالاتري از سيكل هاي توليد توان همزمان دست مي يابد. لذا در اين رساله به معرفي و ارزيابي فني و اقتصادي و محيط زيستي به منظور مقايسه سيكل هاي مختلف اين دو فناوري كه به صورت شماتيك در پيوست آمده است، پرداخته شده است.

چکيده:

گازي سازي - زباله سوز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا نورپور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.