پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۳۸۴ شناسه:
معصومه كرمي راد دانشجو:
مقايسه‌ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، استحكام من و خود-كارآمدي در زنان قرباني خشونت همسر و عادي عنوان فارسي:
The Comparison of Cognitive Emotion Regulation, Ego Strength, and Self-Efficacy in Abused and non-Abused Wives عنوان انگليسي:

خشونت خانگي مشكل شايع بهداشتي، اجتماعي و رواني در سراسر دنياست و همسرآزاري يكي از برجسته‌ترين مصاديق آن به‌شمار مي‌رود. منظور از همسرآزاري اعمال هرگونه بدرفتاري نسبت به زن توسط همسر است كه معمولن از روي قصد و عمد صورت مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد در اين رابطه متغيرهايي وجود دارند كه برخي از آن‌ها آسيب‌هاي خشونت را تشديد كرده و برخي ديگر به كاهش آسيب‌هاي آن كمك مي‌كنند. گاه مي‌توان اين متغيرها را در ويژگي‌هاي شخصيتي و رفتاري زنان مورد خشونت قرار گرفته جستجو نمود. مهارت‌هاي تنظيم شناختي هيجان، استحكام من و خود-كارآمدي از جمله‌ي اين ويژگي‌ها هستند. راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان نقش مهمي در رشد مشكلات هيجاني و رفتاري پس از رويارويي با رويدادهاي استرس زا چون خشونت همسر ايفا مي كند. تجربه ي خشونت و درماندگي پايدار ناشي از سوء رفتار زناشويي، از رشد توانايي استحكام من فرد جلوگيري مي كند. اين افراد توان اعتراض در برابر رفتارهاي خشونت آميز را ندارند. خود-كارآمدي نيز از طريق بالا بردن توانايي فردي در تصميم‌گيري براي اجراي يك كار و به اتمام رساندن موفق آن، باعث مي‌شود كه آن‌ها در يك رابطه‌ي آزارگرانه به‌طور كارآمد رفتار كنند. هدف اصلي پژوهش حاضر مقايسه‌ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، استحكام من و خود-كارآمدي بين زنان قرباني خشونت همسر و عادي است. براي دست‌يابي به اين هدف ۲۴۹ زن (از ميان افراد مراجعه كننده به دادگاه‌ خانواده و كلينيك دانشكده‌ي علوم رفتاري و سلامت روان، سراي محله و پاسخ‌دهندگان اينترنتي) به پرسشنامه‌هاي سنجش اطلاعات دموگرافيك (محقق ساخته)، مقياس تجديد نظر شده‌ي تاكتيك‌هاي تعارضي (CTS 2-78)، پرسشنامه‌ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ-18)، پرسشنامه‌ي استحكام من (ESS-25) و مقياس خود-كارآمدي عمومي (GSES-17) پاسخ دادند. براي تحليل داده‌هاي پژوهش حاضر، از شاخص‌هاي آمار توصيفي مانند فراواني، درصد، ميانگين،‌ انحراف استاندارد، ميانگين خطاي استاندارد و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. در قسمت شاخص‌هاي آمار استنباطي، آزمون t مستقل، كا اسكوئر، همبستگي و رگرسيون لاجستيك مورد استفاده قرار گرفت.

چکيده:

خشونت خانگي، همسرآزاري، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، استحكام من، خود-كارآمدي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا رستمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي بشارت استاد مشاور:
دکتر شهربانو قهاري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.