پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۵ دفاع:
۲۳۷۹ شناسه:
شراره سروش اميرنجمي دانشجو:
بررسي نقش واسطه اي خودشناسي انسجامي ،خودمهارگري و بهوشياري در مواجهه با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در يادگيري زبان خارجي عنوان فارسي:
Studying the mediating role of Integrative Self-Knowledge, self-control and Mindfulness in Confronting Examination Anxiety in learning a foreign language عنوان انگليسي:

چكيده:

در پژوهش حاضر، هدف بررسي نقش واسطه‌اي خودشناسي انسجامي، خودمهارگري و بهوشياري در مواجهه با اضطراب امتحان بر عملكرد تحصيلي در يادگيري زبان خارجي مي‌باشد. بدين منظور 150 نفر از دانشجويان رشته زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و از آنها خواسته شد به مقياسهاي اضطراب امتحان (فريدمن– جاكوب، 1977) ، مقياس خودشناسي انسجامي (ISK، قرباني، واتسون و هارگيس،2008)، بهوشياري(MAAS، براون و رايان، 2003)، مقياس خودمهارگري فرم كوتاه شده (SC، تنجني، باميستر،2004) پاسخ دهند. نمره امتحان پايان ترم دانشجويان ملاك عملكرد تحصيلي آنها در اين پژوهش بوده است. فرضيه پژوهشگر مبني بر وجود نقش واسطه اي خودشناسي انسجامي، بهوشياري و خودمهارگري در رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در يادگيري زبان انگليسي با استفاده از روش تحليل مسير مورد بررسي قرار گرفت.بر اساس يافته ها و مدل تحليل مسير، اثر غيرمستقيم اضطراب امتحان بر عملكرد تحصيلي در يادگيري زبان خارجي با نقش واسطه اي هر سه متغير خودشناسي انسجامي، بهوشياري و خودمهارگري 0.03 است كه در سطح معناداري 0.05 مي باشد .لذا فرضيه ها تأييد مي‌گردد. هرچند اثر مستقيم خودشناسي انسجامي، بهوشياري و خودمهارگري بر عملكرد تحصيلي در يادگيري زبان خارجي بر اساس يافته ها معنادار نبودند. اما اثر مستقيم اضطراب امتحان بر عملكرد تحصيلي در يادگيري زبان خارجي در سطح معناداري 0.05 بود و لذا اين فرضيه پژوهش نيز تأييد گرديد.

واژگان كليدي: اضطراب امتحان، خودشناسي انسجامي، بهوشياري، خودمهارگري، عملكرد تحصيلي، يادگيري زبان انگليسي

چکيده:

كليد واژه: خودشناسي انسجامي، بهوشياري، خودمهارگري، اضطراب امتحان،يادگيري زبان خارجي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا پورحسين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نيما قرباني استاد مشاور:
دکتر مسعود غلامعلي لواساني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.