پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۳۷۸ شناسه:
اميرنامدار سكوتي دانشجو:
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در انتخاب زمان ارائه محصول جديد به بازار عنوان فارسي:
Identification Crtical Success Factors (CSF) In choosing the time to deliver a new product to the market عنوان انگليسي:

توسعه محصول جديد فرآيندي است مبهم و پيچيده كه تقريباً تمامي واحدهاي بنگاه اقتصادي مانند بازاريابي، طراحي و مهندسي، توليد و ... را دربر مي‌گيرد. توسعه­ي محصول جديد فرآيندي است كه در آن محصول يا خدمتي جديد به بازار عرضه مي­شود. موفقيت اين فرآيند را مي‌توان با تعريف شاخص­هايي كه نشان‌دهنده‌ي ميزان اين موفقيت يا عدم موفقيت است، اندازه‌گيري كرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسايي ابعاد، شاخص‌هاي ارائه محصول جديد در پژوهش حاضر خودرو در شركت ايران‌خودرو، وزن دهي و رتبه‌بندي ابعاد و شاخص‌ها با تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي، همچنين انتخاب بهترين مدل ارائه محصول جديد با تكنيك ويكور فازي، مي‌باشد. جامعه و نمونه آماري پژوهش حاضر را 15 نفر از كارشناسان ارشد تيم تحقيق و توسعه و بازاريابي شركت ايران‌خودرو كه حداقل داراي مدرك كارشناسي ارشد به بالا و حداقل 5 سال سابقه در بخش تحقيق و توسعه محصولات و بازاريابي را دارا مي‌باشند، تشكيل مي دهد. پس از مطالعه مباني نظري و پيشينه پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه محصولات جديد و زمان ارائه آن به بازار موردبررسي قرار گرفت كه با استفاده از عوامل تكنولوژي، بازاريابي، نوآوري، تيم توسعه محصول و با استفاده از شاخص‌هايي كه براي هركدام از اين عوامل، به بررسي اين عوامل و تأثير آن‌ها در توسعه محصولات جديد و زمان ارائه محصول جديد به بازار در شركت ايران‌خودرو پرداخته شد. نتايج حاصل از وزن دهي به ابعاد با تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي نشان داد، بعد نوآوري رتبه‌ي اول و ابعاد: تكنولوژي، تيم توسعه محصول و بازاريابي به ترتيب رتبه‌هاي دوم تا چهارم را كسب نمودند. همچنين شاخص هاي هر بعد نيز با AHP فازي وزن دهي و رتبه بندي گرديد. سپس چهار الگوي توسعه محصول جديد با تكنيك ويكور فازي رتبه بندي و بهترين آن ها نتخاب گرديد. نتايج نشان داد، الگوي تراكمي بهترين الگوي زمان انتخاب و ارائه توسعه محصول جديد و به ترتيب الگوهاي: يكپارچه شونده، بهبود دهنده و انعطاف پذير رتبه هاي دوم تا چهارم را طبق تكنيك ويكور فازي كسب نمودند.

چکيده:

واژگان كليدي: محصول جديد، توسعه محصول، شركت ايران خودرو، تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي، تكنيك ويكور فازي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي محمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهناز حسين زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.