پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۵ دفاع:
۲۳۷۵ شناسه:
علي عسگري طرقي دانشجو:
بررسي مشخصات بصري تبليغات اثرگذار در شبكه هاي اجتماعي. مورد مطالعه اينستاگرام عنوان فارسي:
Evaluating Visual Properties of an Effective Advertisement in Social Media: Instagram Case Study عنوان انگليسي:

تحقيق حاضر به منظور بررسي مشخصات بصري تبليغات اثرگذار در شبكه هاي اجتماعي اينستاگرام انجام شده است. روش تحقيق توصيفي و از شاخۀهمبستگي بوده و جامعۀ آماري شامل كليۀ كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام است كه به دليل نامحدود بودن جامعه با استفاده از جدول كوكران نمونه اي به حجم 384 نفر تعيين گرديد كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري اين پژوهش پرسشنامۀ محقق ساخته است، كه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي دسته بندي سوالات مشخص شد و روايي پرسشنامه با استفاده از روايي محتوا با نظرسنجي از نظرات خبرگان و اساتيد راهنما و مشاور تاييد گرديد و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت.

به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد بين به يادماندني بودن تبليغ، آشنايي با تبليغ، اعتبار تبليغ و آموزنده بودن تبليغ بر پذيرش تبليغ در بين كاربران اينستاگرام اثر مثبت و معنادار دارد. بين جذاب و آموزنده بودن تبليغ بر به اشتراك گذاري تبليغ در بين كاربران اينستاگرام اثر مثبت و معنادار دارد. بين پذيرش تبليغ و به اشتراك گذاري تبليغ بر قصد خريد كاربران اينستاگرام تاثير مثبت و معنادار دارد.

چکيده:

تبليغات، شبكه اجتماعي، اينستاگرام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسترن حاجي حيدري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.