پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۴ دفاع:
۲۳۷۴ شناسه:
محمد دبيبي دانشجو:
حذف غيرخطي خود تداخلي در سيستم‌هاي دوطرفه بيسيم. عنوان فارسي:
Nonlinear Self-Interference Cancellation in Full Duplex Wireless System. عنوان انگليسي:

اين تحقيق مدل سازي مولفه‌هاي غيرخطي سيستم دوطرفه را براي بهبود در حذف سيگنال خودتداخلي مورد بحث و بررسي قرار داده است. باوجود اينكه در طي سالهاي اخير تحقيقات متمركز زيادي بر روي ارتباطات دوطرفه بيسيم انجام شده است، اما اطلاعات نسبتاً كمي درباره مسائل غيرخطي (غير ايده آل) زنجيره دستگاههاي فرستنده-گيرنده دوطرفه وجود دارد . در سيستم ارتباطات دو طرفه به طوركلي، با توجه به اينكه اطلاعات ارسالي در فرستنده مشخص هستند، ميتواند به طور كامل در گيرنده بازسازي شود. بنابراين، خود تداخلي ميتواند كاملا در گيرنده حذف شود. با اين حال، فرض داشتن آگاهي كامل از مشخصات سيگنال خود تداخلي به دور از واقعيت است زيرا سيگنال خود تداخلي از طريق يك كانال ناشناخته تزويج شده كه مسيرهاي ارتباطي فرستنده و گيرنده را به هم مرتبط ميسازد، منتشر و همچنين

تحت تأثير اثرات غيرخطي ناشناخته قطعات (بخش‌هاي) فرستنده و گيرنده قرار مي‌گيرد.

در اين تحقيق بر پايه مقالات و مطالعاتي است كه به طور مستمر از سال 2013 در دانشگاه استنفرد شروع شده و هم اكنون به طور مشترك توسط گروه‌هاي تحقيقاتي در دانشگاه تمپر و شركت نوكيا در حال توسعه مي‌باشد. در اين تحقيق براي طرح پيشنهادي، طراحي دانشگاه استنفرد به عنوان مدل پايه قرار گرفته و سعي شده تا با مدل سازي مناسب تر و در عين حال ساده تر از لحاظ پيچيدگي و هزينه بتوان با مدل‌هاي موجود به رقابت پرداخته و طرح‌هاي توسعه يافته كنوني را بهبود بخشد.

در طرح پيشنهادي اثر اعوجاج غيرخطي ايجاد شده در تقويت كننده توان فرستنده-گيرنده برسي، مدلسازي و با روش‌ها و مدل هاي غيرخطي هامراشتاين پيشنهادي حذف ميگردد. براي حذف مولفه‌هاي غيرخطي فيلتر ديجيتال تطبيقي با عامل خودمتعامد ساز تبديل فوريه طراحي و در نرم افزار Matlab شبيه سازي گرديده است.

نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه مدل سازي ما مي‌تواند سيگنال خودتداخلي باقي مانده بعد از حذف كننده آنالوگ كه بيشتر شامل مولفه‌هاي غيرخطي خودتداخلي است را تا ميزان ميزان ۳۰dB حذف كند. در نتيجه با توجه به تحليل هاي انجام شده، اين ميزان حذف غيرخطي ميتواند افزايش توان ارسالي را به ميزان ۷dB بالاتر از توان ارسالي مدل پايه را بهبود بخشد. اين بهبودي معاني مختلفي را شامل مي‌شود. به عبارت ديگر مدل پيشنهادي ما مي‌تواند به همين ميزان از عناصر ارزان قيمت تر با درجات غيرخطي بيشتر طراحي گردد و به همان نتايج مدل پايه برسد.

چکيده:

فرستنده گيرنده دو طرفه، حذف خود تداخلي، مدلسازي پارامترهاي غيرخطي فرستنده و گيرنده، مولفه هاي غيرخطي، مدل هامراشتاين موازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اعظم عباسفر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.