پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۳۷۲ شناسه:
مهرنوش قيافه داودي دانشجو:
شناسايي پوياي هاي رقابتي در محصولات دانش بنيان آزمايشگاهي و ارائه برنامه مناسب پيشبرد فروش عنوان فارسي:
Identifying the Competitive Advantages of the Knowledge-Based Products and Provide a Suitable Marketing Promotion Plan عنوان انگليسي:

بازاريابي مدرن چيزي كه بيش از توليد محصولات خوب، قيمت گذاري مناسب و سهولت دسترسي مشتريان به كالا است. شركتها به ارتباط با مشتريان خود نياز داشته و آنچه كه بايد موضوع اين ارتباط قرار گيرد نبايد بر عهده شانش گذاشته شود. يكي از عناصر آميزه بازاريابي عنصر پيشبرد است كه نقش بسياري اساسي در فرآيند بازاريابي بازي مي كند و در واقع حلقه ارتباط با مشتري است (توكلي زاده و امير شاهي، 1384).

پيشبرد فروش يكي از مهم ترين عناصر ارتباطات بازاريابي است كه شامل فعاليتها و تكنيكهاي متفاوت با فروش شخصي، تبليغات و روابط عمومي ميباشد . بسياري از شركتها در طول دهه اخير بيش از 70 درصد از بودجه ارتباطات بازاريابي خود را به پيشبرد فروش اختصاص دادند (كاتلر و آرمسترانگ، 1391). اما با اين وجود تحقيقات دانشگاهي بسيار كمي در اين زمينه انجام شده است.

از سوي ديگر تحقيقات انجام شده بيشتر بر روي بازار مصرفي متمركز بوده است. براي شناخت بازارهاي مصرفي لازم است كه آن را از بسياري جنبه هاي متفاوت با بازار كالاهاي مصرفي مورد بررسي قرار داد. در بازار صنعتي هدف از خريد تقويت خطوط توليد ولي در بازار مصرفي هدف، برآورده شدن نيازهاي شخصي افراد است (سيددهانتا و بانرجي 1 ، 2014). در صنعت فروش تجهيزات آزمايشگاهي به عنوان يك محصول صنعتي يكي از راه ها در ايجاد مزيت رقابتي كسب رضايت مستري و ايجاد ارزش براي مشتري از طرق ابزار پيشبرد فروش است (عبدالوند و علي پور، 1390). عليرغم اهميت ابزار پيشبرد فروش در موفقيت شركت در فضاي رقابتي مشاهده شده است كه اين ابزار در كشور ايران بويژه در بخش صنعتي بكارگيري كمي شده است. بنابراين باتوجه به موارد مذكور به مساله اصلي تحقيق شناسايي پوياييهاي رقابتي در محصولات دانشبينان آزمايشگاهي و ارائه برنامه مناسب پيشبرد است.

چکيده:

پويايي رقابتي، پيشبرد فروش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.