پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۲۷ دفاع:
۲۳۶۸ شناسه:
الهام بخشايش دانشجو:
ارائه الگوي توسعه پايدار اقتصادي روستا بر مبناي اقتصاد خلاق(نمونه موردي: توسعه صنايع دستي منتخب روستاهاي استان اصفهان) عنوان فارسي:
Provide a rural economic sustainable development model based on creative economy (case study: development some of the handicrafts in selected of rural Isfahan province) عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ي الگويي جهت توسعه پايدار اقتصادي روستا از مسير توسعه‌ي صنايع خلاق انجام شد. جامعه آماري تحقيق، روستاهاي طرح توسعه اقتصادي و اشتغالزايي استان اصفهان در برنامه پنج ساله ششم توسعه مي‌باشد و حجم نمونه 70 روستاي موجود در سال اول از اين طرح است.

با استفاده از تحليل سوات و مطالعات ميداني، امكان‌سنجي كمّي نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت‌هاي مربوط به ‌توسعه‌ي صنايع خلاق با توجه به سرمايه هاي روستا، بررسي مي‌شود.شاخص توسعه پايدار روستايي معرفي شده ميانگين وزني ارزش 20 شاخص مي‌باشد. به عنوان يك شاخص جديد، به طور مستقيم اثرات توسعه‌ي صنايع خلاق را در تحولات روستايي ارزيابي مي كند. اين شاخص امكان مقايسه كمّي بين نقاط قوت و ضعف، تهديد و فرصت را به وجود مي‌آورد و ابزار مناسبي براي ارزيابي كوتاه مدت و بلند مدت است. بر حسب شاخص توسعه پايدار روستايياز 45 روستايي كه پتانسيل توليد صنايع دستي را دارند، 6 روستا از طريق توسعه صنايع دستي به توسعه پايدار روستايي دست نمي‌يابند.

با شناخت توان توليد صنايع خلاق در روستاها و همچنين تحليل تقاضاي صنايع خلاق در بازار مي‌توان قابليت توسعه گونه صنايع خلاق انتخابي، امكان بازطراحي محصولات و خدمات بر اساس ترجيحات مشتريان و قابليت رقابت‌پذيري محصول يا خدمات در بازار را شناسايي كرد.امكان‌سنجي، استانداردسازي، تجاري‌سازي صنايع دستي، نظارت بر سه فرآيند ذكر شده و آموزش از مراحل لازم براي طراحي الگويي جهت توسعه پايدار روستايي بر مبناي توسعه صنايع دستي مي‌باشد.

پيشنهاد مي‌شود هر روستا كه شاخص توسعه پايدار بيشتري در ميان بقيه روستاهاي شهرستان دارد با توجه به سرمايه‌هاي شناسايي شده به عنوان مكاني براي كارگاه مركزي جهت توليد، تامين مواداوليه، كنترل كيفيت، آموزش و نظارت برصنايع دستي معرفي گردد.

چکيده:

امكان سنجي، توسعه ي روستايي، شاخص توسعه پايدار، صنايع خلاق، صنايع دستي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميد ابريشمي استاد راهنما:
دکتر رسول بيدرام استاد راهنماي دوم:
دکتر وحيد ماجد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
فصلنامه روستا و توسعه حميدابريشمي، رسول بيدرام، وحيد ماجد، الهام بخشايش امكان سنجي توسعه پايدار روستايي از طريق توسعه صنايع خلاق داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.