پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۳۶۶ شناسه:
نسرين رضائي دانشجو:
تاثير توسعه محصول جديد بر رضايت مشتريان : مطالعه موردي توليدكنندگان لوازم خانگي عنوان فارسي:
The Impact of New Product Development on Customer Satisfaction: Case Study of Home Appliance industries عنوان انگليسي:

توسعه محصول جديد و اهميت آن براي شركتها ، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع لزوم توجه به رضايت مشتريان در توسعه محصول جديد ضامن حفظ و بقاء سازمان‌ها در شرايط رقابتي پيچيده بازارهاي امروز مي‌باشد. در اين خصوص شناخت عوامل كليدي اين رويكرد مي‌تواند در كاهش ريسك‌هاي تصميم‌گيري براي مديران مفيد باشد. در واقع تصميم‌گيري صحيح در امر توسعه محصول در فضاي كسب و كار پيچيده دنياي امروز مي‌تواند تأثير بسزايي در روند موفقيت داشته باشد، بدين منظور وجود يك تكنيك بسيار قوي كه بتواند مديران را در امر تصميم‌گيري ياري نمايد، ضروري مي‌باشد. تصميم گيري درست حاصل تجزيه و تحليل صحيح و انتخاب هوشمندانه از بين گزينه هاي مختلف است. در مسائل تصميم گيري هدف نهايي رسيدن به انتخاب مناسب و بهينه است. از آن جهت كه دسترسي به اين مهم با توجه به گزينه هاي متعدد و محدوديت هاي شناخته و ناشناخته اغلب غير ممكن مي باشد؛ روش هاي تصميم گيري مي تواند براي نزديك شدن به انتخاب بهينه، ابزار مناسب و علمي باشد. يكي از چالش هاي پيش روي توليد كنندگان صنايع لوازم خانگي به عنوان دومين صنعت اشتغال زاي ايران بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان با توسعه محصولات جديد است. بنابراين تحقيق حاضر به دنبال شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي و كمك به مديران در امر تصميم گيري براي اتخاد تصميم مناسب در راستاي توسعه محصول جديد با در نظر گرفتن رضايت مشتريان در صنعت لوازم خانگي است.

چکيده:

فرآيند توسعه محصول جديد - ارتقاء محصول - رضايت مشتري - مدل رضايتمندي مشتري - روش حداقل مربعات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.