پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۳۶۵ شناسه:
ليلي سياه پوش گلشائي دانشجو:
تاثير راهنمايي هاي فراشناختي بر عملكرد فراگيران زبان انگليسي در درك مطلب متون عنوان فارسي:
The impact of metacognitive prompts on EFL learners' reading comprehension performance عنوان انگليسي:

در اين پژوهش محقق تلاش مي كند تاثيرات پشتيباني اموزش به صورت متون راهنمايي هايي را پيدا كنيم همچنين از ديگر اهداف اين پژوهش مطالعه و بررسي تاثيرات راهنمايي هاي فرا شناختي بر عملكرد فراگيران زبان انگليسي در درك مطلب متون ميباشد. تكنيكهاي فراشناختي اين توانايي را در فراگيران ايجاد ميكنند كه بتوانند فراگيران موفقي باشند. فراگيران موفق از مهارت هاي فراشناختي استفاده ميكنند به اين معنا كه با كنترل روش هاي يادگيري تاثير انها را روي عملكرد خود افژايش دهند.

چکيده:

راهنمايي هاي فراشناختي - انگليسي به عنوان يك زبان خارجي - درك مطلب متون -

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مريم مشكوه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.