پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۲۳۶۳ شناسه:
محسن ابيار دانشجو:
بررسي اثر پارامترهاي فرايند FSP در آلياژ آلومينيوم 5052 تقويت شده با استفاده از ذرات نانو عنوان فارسي:
Investigation on the effect of FSP parameters in 5052 aluminum alloy reinforced with nanoparticles عنوان انگليسي:

چكيده

1. فرايند اصطكاكي اغتشاشي فرآيندي حالت‌جامد است كه از آن به‌طور موفقيت‌آميز براي اتصال فلزاتي مانند آلومينيوم، منيزيم، مس و تيتانيوم استفاده مي‌شود. هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير افزودن نانو ذرات اكسيد آلومينيوم بر خواص مكانيكي محل فر اوري شده به روش اصطكاكي اغتشاشي بين بر روي ورق آلومينيومي از جدول O-5052 و در راستاي جهت نورد انجام پذيرفت. در ابتدا به‌منظور پيدا كردن محدوده‌اي از سرعت‌هاي چرخشي و پيشروي كه موجب جريان مناسب مواد و درنتيجه ايجاد اتصال مناسب مي‌شود، فرآيند اصطكاكي اغتشاشي بدون استفاده از ذرات تقويت‌كننده انجام گرفت و درنهايت از سرعت‌‌هاي چرخشي‌ 1180،750 و rpm1500 و سرعت‌هاي پيشروي19 و 30 و (mm/min)47.5 براي انجام عمليات فر اوري به كمك فرايند اصطكاكي اغتشاشي با استفاده از ذرات تقويت‌كننده اكسيد آلومينيوم استفاده گرديد. انجام عمليات جوشكاري دريك پاس و با استفاده از نانو ذرات اكسيد آلومينيوم منجر به كاهش اندازه دانه ريزساختار، افزايش سختي ناحيه‌‌ي اغتشاش يافته و افزايش شديد استحكام وداكتيليتي محل فر اوري گرديد. لذا به‌منظور بهبود كيفيت توزيع پودر و درنتيجه افزايش خواص مكانيكي محل فر اوري با در صد هاي 8% - 16% - 24% مختلف را بررسي كرديم و با كمك فراوري اصطكاكي اغتشاشي با تغييرات اين تغييرات عرض يابي ها صورت گرفت. افزايش در صد نانو ذرات منجر به كاهش شديد درصد اندازه دانه با افزايش هر چه بيشتر درصد نانو ذرات گرديد. همچنين افزايش درصد نانو ذرات منجر به افزايش سختي تا يك محدوده اي گرديد و بالاتر از ان به صورت ثابت باقي ماند و اين به دليل اشباع شدن ميزان نانو ذرات در منطقه فراوري شده بود. در اكثر نمونه ها حداكثر تنش كششي نهايي افزايش داشت به جز در نمونه هاي با 24% درصد نانو ذرات كه به دليل انباشتگي و اگلومره شدن به محل هاي مستعد براي رشد و رسيدن ترك ها به هم براي شكست بود. ميزان افزايش درصد ازدياد طوا در تمامي نمونه ها كاهش را شاد بوديم. شدت اين كاهش در نمونه هاي با 24% درصد حجمي نانو ذرات را شامل مي شد. به غير از نمونه هاي با 24% درصد حجمي نانو ذرات در بقيه نمونه ها شاهد افزايش داكتيليتي بوديم و بيشترين ميزان ان در نمونه بهينه با 16% درصد حجمي نانو ذرات و سرعت درواني 1180 و سرعت پيشروي 30 به دست امد اكه رشد بالاي 55% را شاهد بوديم. از بين نمونه‌هاي فر اوري شده با نانو ذرات اكسيد آلومينيوم ، نمونه فر اوري شده با سرعت چرخشي rpm1180، سرعت پيشروي mm/min30 و در يك پاس فراوري و با 16% حجمي نانو ذرات استفاده شده در فرايند بيشترين استحكام كششي را داشت. استحكام اين نمونه نسبت به نمونه‌اي كه با سرعت چرخشي و پيشروي مشابه، دريك پاس بدون استفاده ازنانوذرات ايجادشده بيش از28% افزايش داشت. همچنين اين نمونه نسبت به نمونه پايه بيش از 78% افزايش را در استحكام كششي نهايي در تست ها داشت. همچنين سختي ناحيه اغتشاش آن بيشتر و اندازه دانه ناحيه اغتشاش آن كمتر از نمونه فر اوري شده بدون استفاده از نانو ذرات اكسيد آلومينيوم بود. علت افزايش ماكزيمم سختي در اين نمونه كاهش اندازه دانه ها با توجه به درصد كار مكانيكي و ميزان حرارت وارده در تبلور مجدد ديناميكي در ناحيه اغتشاش يافته با توجه به سرعت دوراني و سرعت پيشروي مي باشد. همچنين افزايش استحكام اين نمونه دافزايش در صد كار مكانيكي و بر اثر ان افزايش ميزان نابجايي ها و و قفل شدن انها در يكديگر و ايجاد دانه هاي ريز تر و سطوح جانبي دانه ا بيشتر شده از اين رو براي جابجايي و حركت دانه ها نياز به انرژي بيشتر براي تغيير شكل دارند كه منجر به افزايش استحكام مي شود. در اين پژوهش همچنين اثر سرعت دوراني و پيشروي بر روي كيفيت سطح و ميزان پليسه ايجاد شده بررسي شد در كل 9 نمونه بدون نانو ذرات بررسي شد. و مشخص شد كه با افزايش ميزان حررات وارده بر كار مهمترين عامل ايجاد پليسه مي باشد كه ان وابسته به سرعت دوراني و سرعت پيشروي ابزار مي باشد..

چکيده:

كلمات كليدي: فرايند اصطكاكي اغتشاشي، سرعت چرخشي و سرعت پيشروي، اندازه دانه، نانو ذرات اكسيد آلومينيوم، ريزساختار درصد حجمي نانو ذرات، اثر سختي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.