پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۳۶۰ شناسه:
مديا فرشچي دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مجدد، در خريدهاي آنلاين خدمات گردشگري عنوان فارسي:
Investigations of factors influencing online shoppers’ repurchase intentions in tourism services عنوان انگليسي:

از آنجا كه جلب وفاداري مشتريان در خريدهاي آنلاين پر هزينه مي باشد و مشتريان به طور نرمال، وفاداري كمتري را در اين فضا دارا هستند، از اين رو كسب سود را براي شركت ها با مشكل همراه مي سازد. بدين ترتيب درك اين مطلب كه چرا مشتريان، به خريد مجدد علاقه مند مي شوند، بسيار حائز اهميت است. در تحقيق پيش رو، رفتار خريد مجددِ خريدارانِ آنلاين خدمات گردشگري كه معياري از وفاداري مشتريان است، با بسط انتظارات (ECT)، مدل سازي شده است. با توجه به تئوري تاييد انتظارات كه وفاداري مشتريان را در بازار و سيستم اطلاعات، با توجه به فاكتورهاي تاثيرگذار بر قصد خريد مجدد مشتريان به خوبي توضيح مي دهد، مدلي پيشنهاد شد تا اثر عوامل خارجي (جذابيتِ جايگزين و پشيماني) را با توجه به تئوري پشيماني تركيب كرده و همچنين متغيرهايي همچون تلاش در جستجو و وفاداري پيشين نيز براي بسط مدلِ كامل و جامع به كار رفت. بدين ترتيب پيمايشي با استفاده از پرسشنامه 380 نفر از گردشگران داخل كشور كه مستقر در هتل هاي 4 و5 ستاره در شهر تهران و يا از گردشگران فرودگاه مهرآباد بودند، صورت پذيرفت. از اين رو اثرات مستقيم و غير مستقيم فاكتورهايي همچون رضايت، پشيماني، تاييد، تلاش در جستجو، جذابيت جايگزين، وفاداري پيشين، بر قصد خريد مجدد با استفاده از روش مدل يابي معادلات ساختاري بررسي شد، همچنين متغير وفاداري پيشين توسط چهار رويكرد (ارتباط مستقيم با قصد خريد مجدد، نقش تعديل گري بر ارتباط ها، حذف از مدل و مقايسه تمامي موارد گفته شد) مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج به دست آمده از آن نشان داد كه جذابيت جايگزين و تلاش در جستجو بر قصد خريد مجدد بي تاثير هستند و اثر متغيرهاي رضايت، پشيماني، تاييد و وفاداري پيشين قابل توجه مي باشد. بر اساس نتايج به دست آمده از اين مطالعه، مفاهيم مديريتي براي فعالان حوزه ي گردشگري الكترونيك مطرح و پيشنهاداتي براي محققين علاقه مند به اين حوزه ارائه شده است.

چکيده:

تئوري تاييد انتظارات، پشيماني، وفاداري، رضايت، قصد خريد مجدد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير خانلري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.