پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۴ دفاع:
۲۳۵۷ شناسه:
مينا برادران هزاوه دانشجو:
ارائه يك ساخار سلسله مراتبي در سيستم هاي توليد سلولي براي محيط هاي توليد تركيبي انبار مبنا و سفارش بنا عنوان فارسي:
A hierarchical structure to cellular manufacturing systems for hybrid Make To Stock / Make To Order production environments عنوان انگليسي:

در بسياري از صنايع توليدي بجاي پياده‌سازيِ محيط‌هاي توليدي MTS محض و يا MTO محض، محيط‌هاي توليد تركيبي MTS/MTO را بكار مي‌گيرند تا بتوانند از مزاياي هر دو محيط‌ بهره جويند. در چنين سازمان‌هايي غالبا سيستم‌هاي توليد سنتي بكار گرفته مي‌شود، كه اين امر منجر به بروز مشكلاتي براي سازمان مي‌گردد. بنابراين، انتخاب سيستم توليد سلولي (CMS) براي اين محيط‌هاي توليد تركيبي به منظور رفع مشكلات سيستم‌هاي توليد سنتي از اهميت بسياري برخوردار است. برنامه‌ريزي توليد در اين سيستم‌هاي توليد سلولي براي محيط‌هاي توليد تركيبي MTS/MTO داراي پيچيدگي‌هاي بسياري مي‌باشد. از اين رو، اين پايان‌نامه يك ساختار برنامه‌ريزي توليد سلسله‌مراتبي در دو سطح، با تمركز بر مراحل تشكيل سلول و چيدمان گروهي، براي محيط‌هاي توليد تركيبي MTS/MTO كه در آن محصولات طبق سه استراتژي MTS، MTO و MTS/MTO مي‌شوند را، ارائه مي‌دهد. در سطح اول ساختار پيشنهادي، با بكارگيري يك ساختار تصميم‌گيري، جدا‌سازي محصولات توليدي جهت تشكيل خانواده محصولات انجام مي‌گيرد و همچنين يك استراتژي توليد واحد براي هر خانواده محصول انتخاب مي‌گردد. سپس براي هر يك از خانواده محصولات، ماشين‌آلات موجود براي آن خانواده، جهت توليد قطعات با استفاده از روش ضريب تشابه دسته‌بندي شده و به سلول‌هاي توليد قطعات تخصيص مي‌يابند. در سطح دوم با توجه به نتايج بدست آمده از سطح اول، يك مدل برنامه‌‌ريزي رياضي درجه دو در قالب مسئله تخصيص تسهيلات اعم از ماشين‌آلات موجود در هر سلول توليد قطعات، سلول‌هاي توليد قطعات متعلق به هر سلول خانواده محصول، سلول‌هاي خانواده محصول و همچنين فعاليت‌هاي مونتاژنهايي به مكان‌هاي كانديدِ از پيش تعيين شده، ارائه مي‌گردد. اهداف مدل ارائه شده، كمينه‌سازي كل هزينه‌هاي جابجايي مواد و قطعات بين تسهيلات مختلف، و همچنين كمينه‌سازي كل زمان‌هاي جابجايي درون بخشي و بين بخشي براي محصولات توليدي طبق استراتژي‌هاي MTO و MTS/MTO مي‌باشد. به دليل پيچيدگي بالاي مسئله، يك الگوريتم فراابتكاري تركيبي GAICA (الگوريتم ژنتيك و الگوريتم رقابت استعماري)، متناسب با شرايط مسئله جهت حل آن در ابعاد واقعي و زماني معقول، توسعه داده شده است. براي عملكرد بهتر الگوريتم پيشنهادي، پارامتر‌هاي آن با استفاده از روش تاگوچي تنظيم مي‌گردد. سپس مدل و الگوريتم ارائه شده توسط مسائل آزمايشي در ابعاد مختلف ارزيابي و اعتبارسنجي مي‌شوند. در نهايت، براي اطمينان از صحت عملكرد مدل ارائه شده، تحليل حساسيت بر روي آن انجام مي‌گيرد.

چکيده:

سيستم توليد سلولي (CMS)، محيط‌هاي توليد تركيبي MTS/MTO، ساخت طبق سفارش (‌MTO)، ساخت براي انبارش (‌MTS)، الگوريتم فراابتكاري تركيبي GAICA

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود رباني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.