پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۳۵۵ شناسه:
حسن بياتي دانشجو:
ارائه مدلي براي تعيين اثر رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي و احساس سرمايه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Identifing a Model For Individual & Institutional Investor Trading Behavior and Investor Sentiment Effects on Excess Returns in Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

مبحث علوم رفتاري در حوزه مالي و سرمايه گذاري از مباحث جديدي است كه اخيرا در علوم سرمايه گذاري و مالي مطرح شده است . مالي رفتاري به عنوان كاربرد روانشناسي در علوم مالي تعريف مي شود.مالي رفتاري شاخه جديدي از دانش مالي است و چگونگي تفسير افراد از اطلاعات براي اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري آگاهانه مي باشد ، به عبارت ديگر مالي رفتاري به دنبال تاثير فرايند روانشناختي در تصميم گيري است . در سطح كلان، مالـي رفتاري نظـريه هاي مالي كلاسيك به ويـژه تئوري بازار كارآي سرمايه را به چالش مي گيرد. در سطح خرد، مالي رفتاري نشان مي دهد كه در دنياي واقعي، رفتار سرمايه گذاران با فرض بنيادي عقلايـي بودن در مالـي كلاسيك سازگـاري ندارد و تمايلات يا اريب هاي شناختي و احساسي سرمايه گـذاران كه آنها را سوگيـري هاي رفتاري مي ناميـم، نقـش با اهميتـي در تصميم گيري هاي اقتصادي دارد. مالي رفتاري نه شاخه و يا مكملي براي مالي كلاسيك بلكه جايگزيني براي آن محسوب مي‌شود.

*مفروضات مالي رفتاري در مورد سرمايه گذاران بيان مي‌كند كه: منطقي نيستند، عادي هستند. عموما تصميمات آن‌ها بر مبناي اطلاعات ناقص است. به طور نظام يافته‌اي خطاهاي‌شناختي مرتكب مي‌شوند. بر اساس نظريه «رفتاري سبد اوراق بهادار» اقدام به سرمايه گذاري مي‌كنند. بازده مورد انتظار آن‌ها به عواملي بيشتر از ريسك بستگي دارد.

مالي رفتاري، مطالعه چگونگي تفسير افراد از اطلاعات براي اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري آگاهانه مي باشد. مالي رفتاري را ميتوان پارادايمي دانست كه با توجه به آن، بازارهاي مالي با استفاده از مدل هايي مورد مطالعه قرار ميگيرند كه دو فرض اصلي و محدود كننده پارادايم سنتي بيشينه سازي مطلوبيت مورد انتظار و عقلانيت كامل- را كنار ميگذارد. مالي رفتاري دو پايه اصلي دارد، يكي محدوديت در آربيتراژ است كه عنوان ميكند سرمايه گذاران عقلايي به راحتي نميتوانند از فرصت هاي آربيتراژ استفاده كنند، زيرا اين كار مستلزم پذيرفتن برخي ريسك هاست. دوم روان شناسي است كه با استفاده از آن رفتار و قضاوت هاي سرمايه گذاران و همچنين خطاهايي كه اشخاص در هنگام قضاوت مرتكب مي شوند، بررسي مي شود.

اين پژوهش كار خود را با ذكر پرسش‌هاي زير آغاز ميكند:

آيا رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي، بر بازده مازاد سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير گذار است؟

آيا احساس سرمايه گذاران، بر بازده مازاد سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير گذار است؟

آيا با وارد كردن سه متغير جديد شامل "رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي" ، "رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقوقي" و " احساس سرمايه گذاران" در مدل پنج عاملي فاما و فرنچ، ميتوان پيش بيني بهتري از بازده مازاد در مقايسه با مدل پنج عاملي ارائه نمود؟

تاثير كدام يك از متغيرهاي مدل، بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بيشتر است؟

تاثير رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي بر بازده مازاد سهام بيشتر است يا رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقوقي؟

يكي از مهمترين موضوعات در حوزه مالي، درك نحوه تاثير " رفتار معاملاتي سرمايه گذار" و " احساس سرمايه گذار" بر قيمت ها و بازده سهام در بازارهاي مالي است. در اينجا وقتي صحبت از احساس سرمايه گذار به ميان مي آيد ، منظور احساس و تمايل كلي بازار يا روانشناسي جمعيتي بازار و سرمايه گذاران حاضر در بازار نسبت به يك اوراق بهادار يا بازار مالي خاص است كه از طريق فعاليت و حركت قيمتي اوراق بهادار يا سهام معامله شده در بازار بدست مي آيد. احساس سرمايه گذار، همواره بر مبناي ويژگي هاي بنيادي سهم نيست.

براي معامله گران روزمره و تحليلگران تكنيكال كه از شاخص هاي تكنيكال براي اندازه گيري و كسب سود از محل تغييرات قيمتي كوتاه مدت ناشي از احساس و نگرش سرمايه گذاران نسبت به يك اوراق بهادار استفاده ميكنند، اطلاع از احساس سرمايه گذار، مهم است. اطلاع از احساس بازار يا احساس سرمايه گذاران، براي سرمايه گذاران متضاد يا مخالف، كه تمايل دارند بر خلاف جريان احساس غالب بازار حركت كنند هم مهم است. به عنوان مثال وقتي كه همه خريدار هستند، يك سرمايه گذار متضاد، اقدام به فروش ميكند. احساس بازار، بطور كلي تحت عنوان نزولي و صعودي، توصيف ميشود. وقتي بازار تحت كنترل Bears باشد، قيمتهاي سهام كاهش ميابد و زمانيكه Bulls بر بازار كنترل دارند، قيمتهاي سهام افزايش ميابد. بازار توسط احساسات هدايت ميشود و احساسات همواره مترادف با ارزش هاي بنيادين نيست. ارزش هاي بنيادين درباره عملكرد تجاري است.

بر اساس تئوري سنتي قيمت گذاري دارايي، تغييرات در بازده سهام، وابسته به تغييرات در ويژگي هاي بنيادي سهام است. فاما و فرنچ در سال 1993، براي توضيح بازده مازاد سهام، سه عامل زير را مورد استفاده قرار دادند: "عامل كل بازار"، "عامل اندازه سهم "عامل نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار". فاما و فرنچ در سال 2013 ، در مدل 5 عاملي خود، دو عامل ديگر شامل "عامل سودآوري" و "عامل الگوهاي سرمايه گذاري "را نيز به مدل قبلي خود اضافه نمودند تا قابليت پيش بيني مدل را افزايش دهند. با اين وجود تحقيقات متعددي در حوزه مالي، نشان ميدهد كه بازده سهام به سادگي توسط عوامل بنيادي سهم قابل توضيح نيست و بازده سهام تحت تاثير عوامل ديگري از جمله احساسات سرمايه گذاران حاضر در بازار است.

يافته هاي كلي در مورد رابطه احساس بازده، همراستا با فرضيات بازار كارآ نيست. طبق فرضيات بازار كارآ، قيمت سهام نشان دهنده ارزش تنزيل شده جريان نقدي مورد انتظار است و تاثير مشاركت كنندگان غير منطقي بازار بر روي قيمت سهام، بوسيله مشاركت كنندگان منطقي حذف ميشود.

در تحقيقي، كه توسط Chunpeng Yang & Liyun Zhou (2015) در بازار سهام شانگهاي در كشور چين بر اساس اطلاعات سالهاي 2005 تا 2014 انجام شده ، نقش رفتار معاملاتي و احساسات سرمايه گذار بر قيمت دارايي مورد بررسي قرار گرفته است. آنها دريافتند كه هم رفتار معاملاتي سرمايه گذار و هم احساس او، تاثير مهمي بر بازده مازاد علاوه بر 3 فاكتور مدل فاما و فرنچ دارد و مهمتر اينكه، تاثير رفتار معاملاتي سرمايه گذار خيلي بيشتر از تاثير احساس اوست.

در تحقيق ديگري ، كه توسط Doojin Ryu, Hyeyoen Kim & Heejin Yang (2017) در بازار سهام كره جنوبي بر اساس اطلاعات سالهاي 2000 تا 2015 انجام شده ، نقش رفتار معاملاتي و احساس سرمايه گذار بر بازده سهام مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج حاصله، آنها دريافتند كه در همه معادلات ، ضرايب متغير"احساس"، به شدت مثبت است كه حاكي از ارتباط مستقيم بين اين متغير با بازده مازاد پيش بيني شده است. همچنين بازار سهام كره حتي در حالت ضعيف نيز كارآ نيست. آنها به اين نتيجه رسيدند كه هم رفتار معاملاتي و هم احساس سرمايه گذاران در توضيح بازده مازاد سهم اهميت دارند هرچند كه نقش احساس بيشتر است.

فرضيه اصلي: مدل 8 عاملي تحقيق شامل «بازده مازاد بازار»، «بازده مورد انتظار ناشي از اندازه شركت‌ها»، «بازده مورد انتظار ناشي از نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار»، «بازده مورد انتظار ناشي از سودآوري شركت‌ها»، «بازده مورد انتظار ناشي از سرمايه گذاري شركت‌ها»، «شاخص احساس سرمايه‌گذاران» ، «شاخص رفتار معاملاتي سرمايه‌گذاران حقيقي» و «شاخص رفتار معاملاتي سرمايه‌گذاران حقوقي» برازش بهتري نسبت به مدل پنج عاملي فاما و فرنچ در تبيين «بازده مازاد هر سهم» دارد.

در پژوهش حاضر از تحليل مسير و معادلات ساختاري به عنوان تكنيك آماري براي بررسي تاثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته استفاده خواهد شد.

با استفاده از داده هاي معاملاتي بازار و محاسبه 5 فاكتور مدل فاما و فرنچ شامل "بازده مازاد بازار"، "بازده مازاد ناشي از اندازه شركت"، "بازده مازاد ناشي از نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار" ،"بازده مازاد ناشي از سودآوري" ، "بازده مازاد ناشي از سرمايه گذاري" و با استفاده از 3 متغير جديد مدل تحقيق شامل "شاخص احساس سرمايه گذار" ، "شاخص رفتار معاملاتي سرمايه گذار حقيقي" و "شاخص رفتار معاملاتي سرمايه گذار حقوقي"، نسبت به تخمين و آزمون فرضيه هاي اصلي و فرعي اقدام خواهد شد.

روش گردآوري آمار و اطلاعات، روش كتابخانه اي است كه با مراجعه به كتابخانه ها ، سايت اطلاع رساني شركت بورس اوراق بهادار تهران و ديگر مراكز اطلاع رساني، آمار و اطلاعات مورد نياز تهيه ميشود.

از نظر زماني، اطلاعات مربوط به شركتهاي انتخابي در نمونه، در محدوده زماني سالهاي 1381 تا 1395 مورد استفاده قرار ميگيرد.

از نظر مكاني، اين پژوهش به فعاليت بازار بورس اوراق بهادار تهران و شركتهايي كه سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است، ميپردازد.

در اين جامعه آماري، اطلاعات و آمار مربوط به قيمت هاي پاياني روزانه سهام شركتها، حجم معاملات روزانه سهام هر يك از شركتها، شاخص كل روزانه بازار، ارزش بازار سهام شركتهاي منتخب، تعداد كل سهام هر يك از شركتها در بازار بورس، ارزش دفتري شركتها و ... براي محاسبه متغيرهاي تحقيق، استخراج خواهد شد.

چکيده:

رفتار معاملاتي سرمايه گذار، احساس سرمايه گذار، سهامداران بورس اوراق بهادار، سرمايه گذار حقوقي، سرمايه گذار حقيقي، بازده مازاد شاخص بازار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مجله تحقيقات حسابداري و حسابرسي

/

اثر احساس سرمايه‌گذار و رفتار معاملاتي سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل 8 عاملي

حسن بياتي - دكتر رضا تهراني - دكتر عزت‌الله عباسيان- دكتر سيد مجتبي ميرلوحي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.