پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۲۳۵۲ شناسه:
جيران سندي دانشجو:
طراحي فضاهاي شهري در مناطق در حال توسعه بر اساس معيارهاي سرزندگي شهري (مورد پژوهشي: خيابان شهيد پرويز جوزاني، منطقه ۲۲ تهران) عنوان فارسي:
Design of urban spaces in developing areas based on criteria of liveliness عنوان انگليسي:

اين نوشتار در جهت شناسايي معيارهاي سرزندگي در فضاهاي شهري در حال توسعه صورت گرفته است. از آنجا كه ساخت‌وسازهاي دهه‌هاي اخير، مفهوم جديدي از فضا را ارائه مي‌دهند، مفهوم سرزندگي به عنوان يك كيفيت طراحي شهري در الگوهاي جديد توسعه و مؤلفه‌هاي تأثيرگذار آن قابل بررسي است. بنابراين محدودة مورد مطالعه در اين پژوهش مطابق با الگوهاي توسعة جديد انتخاب شده و به لحاظ فرم و عملكرد با ساير مناطق شهر تهران، به ويژه بافت‌هاي قديمي آن متفاوت است. در اين پايان‌نامه تلاش بر آن است تا با شناسايي معيارهاي سرزندگي و عوامل تأثيرگذار توسعه، فضاي شهريِ مورد پژوهش، تحليل و در نهايت پيشنهاداتي براي طراحي اينگونه فضاها ارائه گردد.

چکيده:

فضاي شهري، سرزندگي، توسعه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد نوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.