پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲ دفاع:
۲۳۵۰ شناسه:
مريم ستاري دانشجو:
ارائه مدل زمان بندي ماشينهاي موازي با در نظر گرفتن عدم قطعيت (مطالعه موردي: شركت شيرهاي صنعتي اردبيل) عنوان فارسي:
Presenting the model of parallel machine scheduling with considering the uncertainty (Case study: Ardabil Industrial Valves Company) عنوان انگليسي:

پيشرفت روز افزون سيستم هاي توليدي و مكانيزه شدن هرچه بيش تر اين سيستم ها نياز به برنامه-ريزي را در آنها افزايش داده است. در دنياي كنوني كه رقابت امر مهمي است، بهينه شدن سيستم‌هاي توليد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. از جمله فنون بهينه سازي سيستم هاي توليد، روش هاي علمي برنامه ريزي و زمان بندي توليد مي باشد كه عموما بر پايه تكنيك هاي تحقيق در عمليات بنا شده‌اند.

در اين تحقيق، مساله زمانبندي ماشين هاي موازي بر اساس شرايط يك مساله دنياي واقعي و در حالت عدم قطعيت بررسي مي شود. زمانبندي ماشين هاي موازي يكي از مسائلي است كه به شرايط دنياي واقعي بسيار نزديك است و در دهه گذشته مطالعات زيادي را به خود اختصاص داده است. عدم قطعيت مربوط به منابع و كار در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته كه براي مواجهه با آن نيز از رويكرد بهينه سازي استوار استفاده شده است.

چکيده:

زمانبندي ماشين هاي موازي، عدم قطعيت، بهينه سازي استوار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهناز حسين زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.