پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۲۵ دفاع:
۲۳۴۹ شناسه:
عليرضا نقيائي دانشجو:
مدل سازي مالي قراردادهاي بيع متقابل در حوزه ساخت پالايشگاه هاي گازي عنوان فارسي:
Financial Modeling Of Refinery Erection Facilities Buyback Contracts عنوان انگليسي:

سرمايه گذاري خارجي به منظور جذب تكنولوژي و تسريع برنامه هاي سرمايه گذاري امري ضروري مي باشد. طي يك دهه اخير، ايران تلاش كرده است كه با معرفي قراردادهاي بيع متقابل ، بخشي از سرمايه مورد نياز و تكنولوژي مناسب را به خدمت صنعت نفت بگيرد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اوايل دهه ي1370با توجه به ضرورت توسعه ي ميادين نفت و گاز و لزوم بهره برداري بيشتر از ذخاير كشور، به ويژه ذخاير كشف شده در منطقه پارس جنوبي، بيع متقابل را به عنوان ترم جاري قراردادهاي نفتي مطرح كرد و زمينه را براي طراحي ساختار قراردادهاي نفتي با شرايط پرداخت بيع متقابل فراهم نمود. بيع متقابل صورتي از قراردادهاي خدماتي در حوزه ي نفت و گاز مي باشد كه طي آن يك شركت پيمانكار عمومي نفتي اقدام به توسعه ي ميدان نفتي مي كند و پس از تحقق توليد اقتصادي ميدان، بازپرداخت هزينه هاي صورت گرفته به پيمانكار از سوي شركت ملي نفت ايران از محل توليد محصولات همان ميدان آغاز مي شود. در اين تيپ از قراردادها، هزينه هاي مختلفي براي پيمانكار در نظر گرفته شده و نرخ بازده ثابتي براي پيمانكار با توافق طرفين تعيين مي شود. اما بررسي پروژه هاي صورت گرفته در بستر اين قراردادها نشان داده است كه ميزان بازده براي طرفين قرارداد، يعني شركت ملي نفت ايران و پيمانكار نفتي بستگي به متغيرهايي دارد كه در اين قراردادها وجود دارد و حتي ميزان بازده براي پيمانكار نيز در عمل متغير است. در اين تحقيق با استفاده از اين متغيرها به عنوان متغيرهاي مسئله، ضمن رعايت مفاد قرارداد و حفظ منافع ملي، به مدل سازي رياضي نرخ بازگشت سرمايه به منظور جذب تكنولوژي و تسريع برنامه هاي سرمايه گذاري آن كارفرما در راستاي (كسب بيشترين سود ممكن) توسط پيمانكار عمومي نفتي پرداخته ايم. در اين پژوهش مدل رياضي مساله، حداكثر سازي نرخ بازگشت سرمايه براي شركت پيمانكاري نفت و گاز (پتروپارس) در قرارداد هاي بيع متقابل مي باشد. كه اين مدل شامل يك تابع هدف و شش محدوديت مي باشد. با توجه به اطلاعات قرارداد، مدل رياضي پيشنهادي به كمك نرم‌افزار حل شده و مقدار تابع هدف كه نشان دهنده نرخ بازده براي پيمانكار است، بيشينه گرديده است.

چکيده:

مدل سازي رياضي، قرارداد بيع متقابل ، نرخ بازده پروژه ، پيمانكار عمومي نفتي ، شركت ملي نفت ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.