پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۴ دفاع:
۲۳۴۸ شناسه:
حسين آب نيكي دانشجو:
ارزيابي عملكرد سازمان اوقاف و امور خيريه با رويكرد كارت امتيازي متوازن عنوان فارسي:
organization assesment of owghaf whit BSC عنوان انگليسي:

ساليان سال هر سازمان و شركتي به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت‌هاي خود به خصوص در محيط‌هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به ارزيابي دارد. از طرفي در گذشته سازمان ها تنها از شاخص هاي مالي براي ارزيابي عملكرد خود استفاده مي كردند كه استفاده منحصر از اين شاخص به بهبود عملكرد كمك شاياني نمي كرد. بدين منظور مدل كارت امتيازي متوازن توسط كاپلان و نورتون در سال 1992 معرفي گرديد، كه از 4 شاخص مشتريان، امور مالي، فرآيندهاي داخلي و رشد و آموزش تشكيل شده است. با توجه به اينكه اگر ارزيابي عملكرد بطور صحيح و مستمر صورت گيرد، در بخش دولتي موجب ارتقا و پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي و اعتماد عمومي به عملكرد سازمان ها و كارايي اثربخشي دولت مي شود و از آنجا كه سازمان اوقاف و امورخيريه نيز يك سازمان دولتي است، ارزيابي عملكرد و اولويت بندي استراتژي هاي آن موجب ارتقا و پاسخگويي بهتر اين سازمان در انجام امور اين سازمان و همچنين افزايش اعتماد عمومي جامعه به اين سازمان خواهد شد. بدين منظور در اين پژوهش سعي شده است تا با شناسايي متغيرهاي مرتبط با مدل كارت امتيازي متوازن، عملكرد 3 استان سازمان اوقاف و امور خيريه تهران، كرج و قم ارزيابي گردند و سپس رتبه بندي شوند. روش شناسي كه براي تحقق هدف پژوهش بكار گرفته اند به اينصورت است كه در ابتدا از مدل كارت امتيازي متوازن براي شناسايي معيارهاي تاثير گذار بر عملكرد سازمان ها استفاده مي شود كه پس از آن و با توجه به نظرات پنل خبرگان به عنوان ورودي روش نگاشت شناختي فازي، روابط علي ميان آنها و ميزان اهميت هريك از معيارها مشخص مي گردند. در نهايت براساس وزن اهميت معيارها و اطلاعات جمع آوري شده در خصوص معيارهاي سازمان ها، رتبه بندي استان هاي سازمان اوقاف و امور خيريه از طريق روش ويكور صورت مي گيرد. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه معيار "ميزان افزايش عوايد از محل افزايش بهره وري موقوفات" با بيشترين وزن (0.9958) پر اهميت ترين معيار شناخته شده است در حاليكه معيار "تعداد نيازمندان مورد حمايت شناسايي شده در بستر فضاي مجازي و مردمي" با وزن 0.8988 كم اهميت ترين است. همچنين اولويت بندي استان ها براساس وزن معيارها بدين صورت حاصل شده است كه استان هاي تهران، كرج و قم به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

چکيده:

سازمان اوقاف و امورخيريه، كارت امتيازي متوازن، ارزيابي عملكرد،BSC

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس منوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.