پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۵/۲ دفاع:
۲۳۴۶ شناسه:
سيده مونا شعاعي معافي دانشجو:
نقش و تاثير اقليم در بافت و سيماي مساكن اقليم معتدل و مرطوب و طراحي بخشي از شهر رشت براساس آن(نمونه موردي ساغري سازان رشت ) عنوان فارسي:
the role and influences of climate on facade and urban texture of dweling houses in humid-temperate zone عنوان انگليسي:

چكيده:

اين تحقيق بر آن است تا بررسي مفاهيم جداره سازي و تاثير اقليم و اكولوزي بر محيط مي پردازد . مهم ترين اهداف خرد اين مطالعه

شامل مواردي چون تعيين ويژگي هاي جداره سازي و بر مبناي اقليم و ويژگي هاي اكولوژيك يك منطقه مي باشد . كه در اقليم معتدل و مرطوب و طراحي بخش مركزي و قديمي شهر كه بر اساس ويژگي سازگاري با محيط بوده مورد بررسي قرار گرفته كه داراي بناهاي شاخصي از بعد اين ويژگي داراست .و طراحي بافت بر اساس عوامل فوق الذكر در آن تاثير به سزايي داشتند . و به دليل عدم رسيدگي به اين منطقه با توجه به پتانسيل هاي بسيار بالا در بافت اما مورد بي توجهي و رو به ژوال مي نهد . نگراني هاي موجود در در سرنوشت و چشم انداز آتي شهر ما , عدم توجه مسولين به بافت و نو سازي هاي بي رويه و بدون در نظر گرفتن ضوابط و قواعدي براي اين محدوده در جهت حفظ و احياي آن من را بر آن داشت كه طرح مسيله فوق در اين بافت بر خود ضروري بدانم . كه به صورت مشروح در فصل اول ( كليات طرح ) آمده است . و در فصل دوم بر اساس روش توصيفي , نظريات اصلي مطروحه در زمينه ي جداره هاي شهري و بافت و زمينه گرايي به عنوان عامل بر گرفته از اقليم و تاثيرات آب و هوا شناسي بر جا نمايي زون هاي شهري و جهت گيري شهري مورد بررسي قرار گرفتند . و در بخش سوم به ويژگي اكولژيك و و شهر هاي اكولوژيك بيان مي شود . كه تاثير پذيري به عنوان عامل فصل مشترك بين دو بخش اول مي باشد. در فصل سوم نمونه هايي از تجارب جهاني در زمينه ي طراحي بر مبناي بافت پر مسيله با قدمت بالا ( نظريه كرير) و نقش مشاركت شهر وندان بر بافت هاي رو به زوال با فرايند زون بندي بافت شهري و انجمن هاي ان جي او براي آگاه سازي مردم در مشاركت بافت هاي شهري و باززنده سازي آن به كمك آموزش همگاني ( به روش اسنادي) كتابخانه اي ارايه شد . در قسمت نتيجه گيري با استفاده از تحليل - تفسير به ارتباط دادن اصول به صورت كامل شرح داده شده اند . تا پس از شناخت و تحليل ويژگي هاي منطقه معتدل و مرطوب و بافت مورد نظر از ابعاد اقليمي , بستر شناسي و سير تحولات موثر در شكل گيري بافت منطبق با اقليم شده است . و سياست هاي طراحي در محدوده ي مداخله بر اساس اهداف خرد طراحي , به دو صورت جدول هايي به عنوان ضوابط و بايد و نبايد هايي در بافت ؛ و ارايه طرح هاي پيشنهادي در سكانس هاي مختلف بافت منجر به ساماندهي اقليمي آن خواهد شد .

چکيده:

اقليم-اقليم معتدل و مرطوب-جداره شهري-رشت-ساغري سازان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.