پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۳۴۵ شناسه:
نيما صائب دانشجو:
مدل پذيرش فناوري در حوزه كسب‌وكارهاي الكترونيكي(موردمطالعه: باميلو، ديجي كالا، شيپور و ديوار) عنوان فارسي:
Technology acceptance model in the field of electronic business (Case Study: Bamilo, Digikala, Sheypoor and Divar) عنوان انگليسي:

توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات در حوزه‌هاي مختلف، حاصل قابليت‌هاي فناوري اطلاعات است. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسايي ابعاد، شاخص‌ها و مدل‌هاي پذيرش فناوري اطلاعات در حوزه كسب‌وكارهاي الكترونيكي، انتخاب آن‌ها با استفاده از تكنيك دلفي فازي، بررسي شدت اثرگذاري و اثرپذيري بين ابعاد و شاخص‌هاي مدل پذيرش فناوري با تكنيك آزمايش و تحليل تصميم‌گيري(ديمتل)، مي‌باشد. جامعه و نمونه آماري خبرگان پژوهش حاضر را 20 نفر از اساتيد صنعتي و فناوري اطلاعات، دانشگاه‌هاي تهران، شهيد بهشتي، مدرس و شريف كه با مبحث پذيرش فناوري اطلاعات آشنا هستند، در نظر گرفته‌شده‌اند. همچنين با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه با جامعه نامحدود كوكران تعداد 384 كاربر استفاده كننده از سايت هاي باميلو، ديوار، شيپور و ديجي كالا محاسبه گرديد. پس از بررسي مباني نظري و پيشينه پژوهش مدل ونكتاش و همكاران(2003)، در هفت ساخت انتظار عملكرد، انتظار تلاش، تأثير اجتماعي، و شرايط تسهيلي، خودكار آيي، نگرش نسبت به استفاده از تكنولوژي و اضطراب به نظر مهم‌ترين تعيين‌كننده‌هاي مستقيم تمايل يا به‌كارگيري، در مدل عملياتي پژوهش مي‌باشند و نقش فراوان آن‌ها به‌عنوان تعيين‌كننده‌هاي مستقيم پذيرش فناوري در حوزه كسب‌وكار الكترونيكي كاربر و رفتار به‌كارگيري موردبررسي قرار گرفت. در پژوهش حاضر از تكنيك ديمتل جهت شناسايي ارتباط و شدت اثرگذاري و اثرپذيري مولفه هاي پذيرش فناوري در كسب و كارهاي الكترونيكي بهره برده‌شد. نتايج نشان داد، مولفه انتظار عملكرد اثرگذارترين مولفه، داراي بيش‌ترين مقدار عددي بر اساس مجموع رديفي، است و بدين ترتيب، بانفوذترين مولفه در ميان مولفه هاي موردبررسي پذيرش فناوري كسب و كار الكترونيكي قرارگرفته است. همچنين نتايج حاصل از تحليل فرضيات نشان داد، با توجه به ضريب مسير مي‌توان گفت مولفه نگرش نسبت به استفاده از تكنولوژي بيشترين تأثير (بتاي بزرگ‌تري دارد)، و مولفه انتظار عملكرد از بقيه تاثيركمتري را بر پذيرش فناوري كسب و كار الكترونيكي داشته است.

چکيده:

واژگان كليدي: قابليت فناوري اطلاعات، پذيرش فناوري، كسب و كار الكترونيكي، تكنيك دلفي فازي، تكنيك ديمتل.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي محمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهناز حسين زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.