پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۴ دفاع:
۲۳۴۴ شناسه:
عاطفه عباديان دانشجو:
بررسي ارتباط بين مسووليت پذيري اجتماعي، بازار گرايي، رضايت مشتريان و عملكرد شركت ها بر مبناي كارت امتيازي متوازن عنوان فارسي:
an investigation of the relationship of social responcibility, market orientation, customer saticfaction and organization performance of firms based on balanced score card عنوان انگليسي:

در اغلب ادبيات نظري مربوط به خدمات، محققان روي تعامل بين كاركنان خدمات با مشتريان تأكيد زيادي مي-كنند و اين رابطه را به عنوان خدمات مشتري مي‌دانند؛ بنابراين سطح مشتري‌گرايي كاركنان به عنوان يك اهرم مهم براي دستيابي به موفقيت اقتصادي سازمان‌هاي خدماتي در نظر گرفته شده است (هينينگ تورا ،2004؛ سرگنت و فرنكل ،2000)؛ هينينگ تورا اشاره مي‌كند كه به دليل لمس ناپذيري ذاتي و ويژگي ناهمگني صنايع خدماتي، مشتريان اغلب هنگام قضاوت در مورد كيفيت خدمات بر رفتار كاركنان ارائه دهنده خدمت تكيه مي-كنند. افزايش مفهوم مشتري‌گرايي در سازمان يك عنصر كليدي مي‌باشد كه منجر به موفقيت بازاريابي خارجي، افزايش رضايت مشتريان و افزايش عملكرد كلي سازمان مي‌شود. به گفته دشپانده و همكاران (1993) بر اساس ادعاهاي مفهوم بازاريابي، مشتري‌گرايي بايد بر عملكرد كسب و كار تأثير مطلوبي بگذارد؛ در تحقيق حاضر بازارگرايي متغير مستقل، مسئوليت پذيري و نوآوري نقش ميانجي و متغير نوآوري و عملكرد نيز متغير وابسته به شمار مي رود ؛ با توجه به اهميت مسئوليت پذيري اجتماعي و بهره گيري از بازارگرايي مي توان رضايت و عملكرد شركتهاي توليد كننده و وارد كننده دارو و تجهيزات پزشكي كه رقابت زيادي را دارا مي باشند را بدست آورد كه مساله اصلي تحقيق را تشكيل داده است

چکيده:

بازارگرايي، مسئوليت اجتماعي شركت‌ها، رضايت مشتري، عملكرد سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد حقيقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا طالقاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.