پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱ دفاع:
۲۳۴۳ شناسه:
مونا دميرچي دانشجو:
ارزيابي عملكرد بيمارستان هاي منطقه ۲ تهران مبتني بر شاخص هاي حسابرسي عملياتي عنوان فارسي:
Evaluation of Hospital Performance in Tehran Region 2 Based on Operational Audit Indicators عنوان انگليسي:

امــروزه، خدمــات بهداشــتي و درماني در هــر جامعه زمينه ســاز ســلامت جســمي و رواني افراد و پيش نياز توسعه‌ي پايدار است. بخش بهداشت و درمان به عنوان سازماني كه نيازمند كاركنان ماهر و با دانش است تحت عنوان سازمان خدماتي حرفه اي شناخته مي شود. اين بخش به دليل ارتباط با سلامت جامعه، نيازمند استفاده از روش هايي كارا در ارائه‌ي خدمات جهت بهبود كيفيت، هزينه هــاي بهداشــتي پاييــن و رفع به موقــع نيازهاي مراجعين اســت كه تنها در سايه اســتفاده از روش هاي نوين بهبود عملكرد و اثر بخش امكان پذير است.

از سوي ديگر، حسابرسي عملياتي عبارت از فرايند منظم و روشمند ارزيابي اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي عمليات سازمان و گزارش نتايج ارزيابي، همراه با پيشنهادهاي عملي به اشخاص ذيصلاح براي بهبود عمليات است. اين تحقيق در پي پاسخ به ضرورت استقرار و اثربخشي حسابرسي عملياتي در صنعت درمان مي‌باشد.

چکيده:

حسابرسي عملياتي -ارزيابي-بهبود عمليات -رعايت صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت الله اصغري زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ايرج نوروش استاد مشاور:
دکتر سعيد ترك زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.