پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۵/۲ ساعت ۱۰:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۲۳۴۲ شناسه:
عليرضا خراساني دانشجو:
ارائه مدل ارزيابي مديريت ريسك شركتهاي صنعت خودروسازي عنوان فارسي:
Proposing a Model of Risk management assessment in Automotive Industry firms عنوان انگليسي:

هدف اين مقاله ارائه مدل فرايندي ارزيابي مديريت ريسك شركتهاي خودروساز است كه طي آن، چرايي ورود خودروساز به فرآيند ارزيابي مديريت ريسك و چگونگي اين فرآيند را تشريح مي‌نمايد. با اتكاء به رويكرد نظريه داده‌بنياد و نتايج حاصل از 28 مصاحبه عميق با 18 تن از خبرگان، به صورت‌بندي الگويي اكتشافي- فرايندي براي تشريح پديده‌ي ارزيابي مديريت ريسك از ديدگاه شركت خودروساز پرداخته شده است. براي تجزيه و تحليل و تلفيق داده‌ها از روش كيفي- استقرايي نظريه داده‌بنياد شامل مراحل كدگذاري باز، كدگذاري محوري، و كدگذاري گزينشي مبتني بر رويكرد سيستماتيك اشتراوس و كوربين استفاده شد. بر مبناي اين چارچوب ، مقوله شرايط علي ورود خودروساز به فرآيند ارزيابي مديريت ريسك شامل عوامل سازماني، ملي و بين‌المللي تبيين مي‌شود . همچنين چهار مقوله ديگر كه چگونگي ارزيابي مديريت ريسك را توسط خودروساز تشريح مي نمايد عبارتند از مقوله عوامل بسترساز شامل بسترهاي سازماني، ملي و بين المللي، مقوله عوامل اقتضايي شامل ماهيت عوامل متغير محيطي، ماهيت مشتري و ماهيت خودروساز ، مقوله اهداف شامل نتايج ملي و نتايج سازماني (بقا، رشد و سودآوري) و مقوله راهكار (فرآيند مواجهه) شامل مراحل پيش‌مواجهه، مواجهه و پس‌مواجهه.

چکيده:

مدل ارزيابي مديريت ريسك، مدل بلوغ ، معيارهاي ارزيابي، مدل تعالي، نظريه داده بنياد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محقر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
دکتر حسين صفري استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

چشم انداز مديريت صنعتي

39/9تا 28

ارائه مدل ارزيابي مديريت ريسك شركتهاي خودروساز

علي محقر-عليرضا خراساني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.