پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۳ دفاع:
۲۳۴۰ شناسه:
فاطمه شرفيان دانشجو:
تأثير تمرينات تكنيكي و چشم آرام بر رفتار خيرگي و يادگيري بلندمدت دريافت هدفمند سرويس واليبال دختران 12-10 ساله عنوان فارسي:
The effect of traditional and quiet eye training on gaze behavior and long-term learning of purposeful receiving of volleyball service in children (8-12 years old) عنوان انگليسي:

تكاليف زمانبندي مهاري اعمالي هستند كه نيازمند هماهنگي بدن اجراكننده با يك شيء و يا يك هدف مي باشد، معمولا در مهارتهاي مهاري دو نوع پردازش جهت هماهنگي درگير مي شود، ابتدا مانند بسياري از اعمال پيچيده، اعمال مهاري نيازمند سطح بالايي از هماهنگي بين بخشهاي بدن، مفاصل و اندامها مي باشد و ثانيا فرايند هماهنگي كه بين اندامهاي كليدي و شيء(هدف) يا يك سطح در محيط درگير مي شود[5]. از طرفي منابع اطلاعاتي كه در طول اعمال مهاري استخراج مي شوند باتوجه به محدوديتهايي كه از ارتباط متقابل بين توانايي و قابليت ورزشكار و خواسته ها و نيازهاي فضايي-زماني موقعيت ناشي مي شود، تغيير مي كند[6]. بنابراين در تكاليف مهاري ورزشكاران بايد استراتژيهايي را توسعه دهند تا ابتدا بر شيء تثبيت شوند و سپس آن را رديابي كنند. همچنين سرعت و جهت شيء را پردازش و پيش بيني كنند و اطلاعاتي كه مبتني بر آشفتگي ها و انحرافات محيطي هستند را بطور پيوسته دريافت كنند، همچنين بايد نيرو، فاصله و جهت اندامهاي خود را به منظور انطباق عمل خود با شيء در حال حركت برنامه ريزي كنند[7]

چکيده:

تمرينات سنتي، تمرينات چشم سالن، رفتار خيرگي، يادگيري طولاني مدت، دريافت هدفمند سرويس واليبال، نونهالان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.