پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۱۰ دفاع:
۲۳۳۹ شناسه:
امير باقرزارع دانشجو:
بازآفريني بافت قديمي و فرسوده شهري ( نمونه موردي: طراحي خيابان آيت الله كاشاني اردبيل) عنوان فارسي:
regeneration of urban old and worn texture (case study:design of ayatollah kashani street in ardabil) عنوان انگليسي:

در دهه هاي اخير، رشد و گسترش شهر نشيني و توسعه شتابان شهرها، مشكلات و معضلات عديده اي را به همراه داشته است. تاثير اين رشد و گسترش در كالبد و شكل فضايي شهرها، خصوصا در بافت هاي قديمي و مركزي بسيار مشهود و ملموس بوده است كه سبب از بين رفتن منزلت اوليه بافت مي شود و اين موضوع در همه ابعاد اجتماعي، كالبدي، اقتصادي و كاركردي نمود پيدا مي كند. بافت قديمي شهرها ميراث ارزشمند بجا مانده از گذشته است كه به نوعي همه ادوار تاريخي در شكل گيري و ادامه حيات آن تاثير داشته اند. در سال هاي اخير براي مواجهه با مسائل و مشكلات بافت هاي تاريخي رويكرد هاي متفاوتي اتخاذ شده كه تازه ترين آنها رويكرد بازآفريني شهري است كه اقدامي همه جانبه با در نظر گرفتن تمامي ابعاد تاثير گذار و نه فقط اقدامات كالبدي صرف مي باشد. نقش دانش طراحي شهري نيز در فرآيند بازآفريني شهري در راستاي در راستاي بهبود و ارتقاي كيفي اينگونه بافت ها انكار ناپذير است و با ارتقاي كيفيت لايه هاي فرم شهري در سطح اين بافت ها و با تاثير گذاري بر ذهن استفاده كنندگان از بافت، باعث ارتقاي جايگاه آن گرديده، و با ايجاد رونق اقتصادي و مشاركت جوامع محلي، بازآفريني پايدار را براي محل ممكن مي سازد.

خيابان كاشاني شهر اردبيل در مقام خياباني اصلي در مركز شهر و در دل بافت قديمي، با سابقه تاريخي طولاني، در حركت هاي تجدد گرايانه عصر رضاشاهي بر شالوده بافت كشيده شده است، و بر اثر گذر زمان مشكلاتي همچون فرسودگي، فعاليت هاي همگن، كمبود فضاهاي عمومي مناسب و به تبع آن در سالهاي اخير خروج ساكنين اصلي و با توان مالي بالا و برخي معضلات اجتماعي ديگر را پديد آورده است.

از اينرو هدف از پژوهش حاضر بازشناسي مفاهيم و اصول بازآفريني شهري و نقش طراحي شهري در اين فرآيند، با روش توصيفي تحليلي و شناخت خيابان آيت الله كاشاني اردبيل با استفاده از مطالعات ميداني و تحليل آن و كاربست اصول استخراج شده، در جريان طراحي و تدوين برنامه هاي بازآفريني براي محدوده هدف است. عمده نتايج تحقيق حاضر نيز، ارائه برنامه هاي پيشنهادي اقدامات كالبدي در راستاي ارتقاي كيفي خيابان و رهنمودهاي بازآفريني شهري در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي و ... را نيز شامل مي شود.

چکيده:

بازآفريني بافت قديمي، طراحي شهري، خيابان شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر شمين گلرخ نودهي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.