پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۳۳۷ شناسه:
علي ابراهيم زاده يامچي دانشجو:
طراحي مدل برون سپاري اماكن ورزشي دانشگاه تهران عنوان فارسي:
Designing an Outsource Model for Tehran University`s Sports Facilities عنوان انگليسي:

هدف اصلي پژوهش حاضر، ارائه الگوي برون‌سپاري اماكن ورزشي دانشگاه تهران بود. جامعه آماري در اين پژوهش را اماكن ورزشي زيرمجموعه اين دانشگاه تشكيل دادند كه از ميان آن‌ها تعداد ۵ نفر از مديران، كارشناسان و مسئولان تربيت‌بدني اين اماكن و نيز تعداد 200 تن از ساير ذي‌نفعان، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اين تحقيق مصاحبه و نيز پرسشنامه محقق ساخته بود كه براي تعيين روايي و پايايي آن از چند تن از اساتيد و متخصصين و نيز روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. همچنين جهت تجزيه‌وتحليل داده‌ها، نرم‌افزارهاي آماري SPSS و تحليل مدل ساختاري PLS و آزمون‌هاي توصيفي پارامتريك و نا پارامتريك، همبستگي بين متغيرها و ساير شاخص‌ها براي برازش الگو بكار گرفته شدند كه نتيجه به‌دست‌آمده بيانگر مثبت و معنادار بودن ارتباط و همبستگي و تأثيرگذاري عوامل دخيل، ابعاد، قرارداد و ارزيابي برون‌سپاري بر يكديگر و نيز مدل نهايي برون‌سپاري اماكن ورزشي اين دانشگاه است.

چکيده:

برون سپاري، اماكن ورزشي، دانشگاه تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خبيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امين دهقان قهفرخي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.