پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۲۳۳۴ شناسه:
سيدعلي حسيني اصيل دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري خطر پذير در شركتهاي نو پاي فناوري محور از منظر سرمايه گذاران عنوان فارسي:
investigating effecting factors on selection of venture investment projects in innovative companies from the perspective of investors عنوان انگليسي:

زماني كه ايده هاي متفاوت جهت انتخاب سرمايه گذاري مطرح ميگردد، سرمايه گذاران به دنبال راه حل هاي مختلفي هستند تا بتوانند بهترين تصميم را بگيرند، اما وجود مولفه هاي فراوان، تصميم گيري را گاه آنقدر پيچيده ميكند كه تصميم گيرندگان، توان لازم براي تصميم گيري را بدست نمي آورند و يا نمي توانند از درستي تصميم خود اطمينان حاصل كنند. همچنين وجود نگرش هاي مختلف به يك طرح باعث ميشود تا نتايج يكساني بدست نيايد. از طرفي با توجه به اينكه تعداد طرحهايي كه به سرمايه گذاران خطرپذير پيشنهاد ميشود بسيار زياد است، سرعت عمل در ارزيابي، اهميت بسزايي دارد و اين در حالي است كه فرآيند ارزيابي طرحها، فرآيندي زمانبر و پرهزينه است. بنابراين اگر بتوان معيارهايي كه داراي اهميت كمتر و ناچيز ميباشند را حذف كرد و يا در مرحله غربالگري از معيارهايي كه داراي اهميت بيشتري هستند استفاده نمود، ميتوان در همان ابتدا، طرحهايي كه مطلوبيت مورد نظر را ندارند شناسايي و حذف نمود و از اين طريق در زمان و هزينه صرفه جويي كرد(درخشان و محمدي، 1393). توجه به ساختارها و ابزارهاي توسعه كارآفريني (مانند سرمايه گذاري خطرپذير) بسيار مهم و حياتي است و به همين دليل، در برنامه توسعه اقتصادي كشور بر توسعه سرمايه گذاري خطرپذير تاكيد شده است. صنعت سرمايه گذاري خطرپذير در كشور ما صنعتي در حال ظهور است و معيارهاي ارزيابي و گزينش شركتهاي نوپا يكي از نخستين مراحل انجام اين مهم و به شدت مورد نياز و توجه فعالان اين بخش است (احمدي اول و اسلامي بيدگلي, 1389) با توجه به آسيب پذير بودن اين شركت ها و سرمايه اندك آنها و نيز توجه به ادامه فعاليت اين شركت ها و نيز مديريت بودجه اين شركت ها بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خطر پذير در شركتهاي نوپاي فنا وري محور ضرورت مي يابد.

چکيده:

سرمايه گذاري خطر پذير-شركت نوپاي فناوري محور

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي محمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير ناظمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.