پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۲۳۳۳ شناسه:
امين محمدباقر دانشجو:
مساله مسيريابي ناوگان تركيبي از خودروهاي الكتريكي و احتراقي با در نظر داشتن پنجره هاي زماني عنوان فارسي:
A mixed electric and conventional vehicle routing problem with time windows عنوان انگليسي:

يكي از چالش‌هاي موجود در سيستم‌هاي حمل و نقل پيدا كردن بهترين مسير يا همان مسأله مسيريابي وسيله نقليه است. تاكنون مطالعات زيادي بوده كه براي اهداف مختلف از جمله كمينه كردن زمان سفر، مسافت، مصرف سوخت و آلايندگي انجام گرفته است. در اغلب اين مطالعات بمنظور محاسبه ميزان توابع هدف از قبيل مصرف سوخت و آلايندگي از مدل‌هاي رياضي ساده‌اي استفاده شده است. اين مدلها از آنجايي كه از ضرايب مستقل از زمان استفاده كرده اند بعضاً با واقعيت فاصله دارد. در اين پژوهش مسأله مسيريابي وسيله نقليه با در نظر گرفتن ناوگان تلفيقي الكتريكي و احتراقي بيان شده كه توابع هدف هزينه و آلايندگي براي مسأله چند هدفه حل مي‌شود. بعلاوه در نظر گرفتن محدوديت‌هاي پنجره زماني و ايستگاه شارژ از مواردي است كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است. مزيت روش پيشنهادي استفاده از اطلاعات شبيه‌ساز نرم افزار ADVISOR به منظور بدست آورردن اطلاعات سفر از جمله مصرف سوخت، سطح شارژ وسيله نقليه، آلايندگي و غيره مي‌باشد. براي حل مسأله چند هدفه مقيد، از تركيب روشهاي محدوديت اپسيلون و روش شبيه‌سازي تبريد استفاده شده است. نقاط جبهه پارتو بدست آمد و ارائه گرديد.

چکيده:

مسأله مسيريابي وسائل نقليه، ناوگان تركيبي، وسيله نقليه الكتريك، بهينه‌سازي چند‌هدفه و شبيه‌سازي تبريد.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدعلي ترابي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.