پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۲۳۲۸ شناسه:
سارا طاهري دانشجو:
انتظام‌بخشي به فضاهاي گم‌شده زير پل‌هاي روگذر شهري با رويكرد انگيزش احساسي؛ نمونه موردي:طراحي پل‌ روگذر شهري محور انقلاب عنوان فارسي:
Organizing the Lost Space of Urban Overpass Bridges in Accordance to Emotional Motivation Approach: The Space Under Overpass Bridges of Enghelab Avenue (A Case Study) عنوان انگليسي:

بدون شك يكي از معيارهاي تمايز يك شهر مطلوب مستقيما متوجه ميزان سرزندگي، دردسترس بودن آن براي پاسخ‌دهي به نيازهاي شهروندان و حضور مردم در فضاهاي عمومي است. سيماي شهري مطلوب -از تصوير ذهني شهروندان از شهر- فراتر از مفهوم هويت را خاطر نشان مي شود كه از بار معنايي ارزشمند يك مكان برخاسته است و در خاطره جمعي جاي پيدا مي كند. گمشدگي فضا محصول ترك فضاي شهري توسط مردم است، فضاهايي كه دربرگيرنده چشم انداز پس رانده شده اند و هيچ ارتباط مثبتي با محيط اطراف خود ندارد.

فضاهاي گم شده شهري همان جاهايي هستند كه در پروسه طراحي هيچ نقش و ارتباط مناسبي با محيط پيرامون خود ندارند و نه تنها عاجز از برقراري ارتباط با استفاده كننده هاي خود هستند، بلكه آن‌ها را نيز به استفاده تشويق نمي كنند. فضاهاي عمومي شهرها بايد علاوه بر معنادار بودن و دموكراتيك بودن، پاسخگو نيز باشند؛ بدين معنا كه طراحي و مديريت شوند تا نيازهاي استفاده‌كنندگان را برطرف سازند. اين فضاها با در برداشتن كاربري هاي سازگار كه در بستر مناسب كالبدي جاي گرفته اند بايد به لحاظ بصري نيز اقناع كننده تماشاگر خود باشند و به نقطه عطفي در ميان ساير كالبد شهر تبديل شوند. با تبديل شدن اين فضاها به فضاهايي سرزنده، كارا و پاسخگو و نيز در نظرگرفتن انگيزش احساس مناسب در محيط مي‌توان انتظار برقراري ارتباط كاربر با محيط و به تبع آن رفتار مناسب در محيط را داشت.

چکيده:

احساس-ادراك-فضاي گمشده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.