پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۰ دفاع:
۲۳۲۷ شناسه:
سيدسينا خامسي دانشجو:
حل عددي جريان سيال در فرآيند تصفيه فاضلاب شهري از ديدگاه مديريت انرژي عنوان فارسي:
Fluid Flow Numerical Modeling In Waste Water Treatment Plant From the Energy Management Aspect عنوان انگليسي:

در راستاي پاكيزه نگاه داشتن محيط زيست مي باشد. تفكيك، تصفيه و بازيافت آب و فاضلاب شهري نيازمند دانش تخصصي و بين رشته اي در زمينه هاي سيالات، انتقال حرارت، توربولانس جريان، بيوشيمي، بيولوژي و محيط زيست مي باشد. اين امر سبب توسعه دانش بشري در اين زمينه ها و ابداع و ايجاد تكنولوژي هاي نويني در اين راستا شده است كه هدف كليه آن ها كاهش آلودگي و ايجاد پسابي متناسب با استانداردهاي بهداشتي است. پسابي كه كمترين زيان را به محيط زيست برساند. اما آنچه كه در سال هاي نزديك مورد توجه واقع شده است، وجود گاز هاي گلخانه اي مانند دي اكسيد كربن و متان در فرآيند تصفيه فاضلاب است. در سال هاي گذشته اين گاز ها بدون توجه به اثر گلخانه هاي آن ها و تاثير آن ها در گرمايش جهاني، آزادانه به اتمسفر تخليه مي شدند. اما نگرش جديد دانشمندان و محققين اين حوزه جلوگيري از رها سازي اين گازهاي گلخانه اي و استفاده مجدد از آن ها مي باشد. چرا كه از يك سو با ممانعت از رها سازي آن ها از گرمايش بي رويه جهاني جلوگيري به عمل آمده و از سوي ديگر با جمع آوري گاز متان، مي توان ذخاير سوخت فسيلي را كه يكي از منابع استراتژيك بوده، حفظ نمايند. ازاينرو در سال هاي گذشته بحث جديدي با عنوان توليد بيوگاز از فاضلاب ها شروع شده است. اين مبحث نو با هدف ايجاد منبع جديدي از سوخت به عنوان جايگزين سوخت فسيلي زمينه ساز تحقيقات و آزمايش هاي گوناگوني شده است. اما آن چه كه تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است، مكانيك سيالات جريان فاضلاب و بهينه سازي توليد بيوگاز از تصفيه خانه فاضلاب شهري مي باشد.

عدم شناخت مكانيك جريان سيال و نحوه احتلاط جريان هاي موجود در تصفيه خانه، مواد معدني، مواد آلي معلق و محلول در فاضلاب، سبب عدم امكان تحليل دقيق فرآيند تصفيه مي باشد. اين امر به سبب وجود تكنيك هاي مختلف در واحد هاي تصفيه بوده، همچون روش هاي مختلف اختلاط مانند جريان هاي پيوسته و جريان هاي قالبي. ازاينرو نياز به اطلاع از جريان و اختلاط دقيق سيالات موجود در واحدهاي مختلف تصفيه خانه امري كاملا ضروري مي باشد. آن چه كه اين موضوع را روشن مي نمايد و نحوه دقيق جريان را نشان مي دهد تكنيك ديناميك سيالات محاسباتي است. روش نام برده يكي از ابزارهاي علم مكانيك سيالات براي بررسي جريان ها مختلف به خصوص جريان هاي چند فازي مانند فاضلاب مي باشد. از اين رو در اين تحقيق در نخستين گام از تكنيك ديناميك سيالات محاسباتي كه روشي عددي است، به منظور مدلسازي جريان چندفازي فاضلاب در واحد هاي مختلف تصفيه بهره گرفته خواهد شد.

با مشخص شدن جريان دقيق فاضلاب، نحوه اختلاط، ته نشيني و رسوب گذاري مواد معلق آلي و معدني مورد بررسي قرار مي گيرد. يافتن زمان ماند مناسب و مدلسازي چگونگي ته نشين شدن ذرات معلق در اين مرحله از تحقيق انجام مي گيرد.

در گام بعدي كه مرحله مديريت لجن مي باشد نياز به بررسي سنتيك جذب، فرآيند هاي زيستي واحد لجن فعال و هاضم مي باشد. با بررسي فرآيند هاي زيستي و شيميايي اين واحد تصفيه، مي توان مقدار توليد بيوگاز را محاسبه نمود. بررسي دقيق اين واحد و شناخت دقيق فرآيند لازمه توليد بيوگاز مي باشد. فرآيند هيدروژن و اسيد استيك سازي و تبديل آن به متان و دي اكسيد كربن، كاملا وابسته به دما و pH سيستم مي باشد. جهت بهينه سازي فرآيند هضم و افزايش ميزان توليد متان، مي بايست تاثير تغييرات دما و pH مورد بررسي دقيق قرار گيرد.

چکيده:

تصفيه خانه، هوادهي، ديناميك سيالات محاسباتي، انرژي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا نورپور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد جعفر خامسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.