پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۲۳۲۵ شناسه:
مسعود مهربان فر دانشجو:
طراحي شبكه زنجيره تأمين محصولات كشاورزي پايدار تحت عدم قطعيت عنوان فارسي:
Sustainable agricultural supply chain network design under uncertainties عنوان انگليسي:

پيچيدگي زنجيره‌‌تأمين محصولات كشاورزي و همچنين ماهيت فاسدشدني محصولات اين زنجيره آن‌ها را از ديگر بخش‌هاي توليدي و خدماتي متمايز مي‌نمايد. از طرفي بررسي ابعاد پايداري در زنجيره‌تامين محصولات كشاورزي نقش مهمي را در ايجاد زنجيره‌تأمين كارآمد و افزايش امنيت غذايي در كشورهاي در حال توسعه ايفا مي‌نمايد. از اين رو در اين مطالعه شبكه‌اي چندسطحي از گلخانه‌ها، زمين‌هاي كشاورزي، كارخانجات فرآوري، مراكز پخش محصولات كشاورزي (تره‌بارها) و مراكز صادرات و واردات، با توجه به ابعاد پايداري طراحي گرديده است. در اين راستا يك مدل برنامه‌ريزي غيرخطي عددصحيح مختلط با اهداف كمينه‌سازي هزينه‌ها، كمينه‌سازي انتشار گازهاي گلخانه‌اي و بيشينه‌سازي اشتغال‌زايي ارائه شده است. عدم اطمينان به عنوان بخش اجتناب‌ناپذير مطالعات در پارامترهاي درجه بريكس، نرخ زوال‌پذيري، نرخ بيكاري، شاخص عملكرد ايده‌آل و شاخص مصرف آب منظور شده است. همچنين بهره‌گيري از روش‌ها و تكنيك‌هاي كشاورزي همچون سياست تناوب زراعي، استفاده از نشاء پرورش‌يافته، درنظرگرفتن درجه بريكس و آب مجازي از مواردي هستند كه در راستاي افزايش عملكرد محصولات و به تبع آن افزايش بازده اقتصادي و حفظ منابع زيست‌محيطي به آنها توجه شده است. مدل ارائه‌شده با روش اپسيلون- محدوديت تقويت‌شده حل و كارايي آن با ارائه يك مطالعه موردي در كشور ايران بررسي شده است. نتايج حاصل از حل مدل نشان مي‌دهند كه استفاده از سياست‌هاي مختلف كاشت، درنظرگرفتن شاخص بريكس، و آب مجازي محصولات و توجه موثر به سياست تناوب زراعي منجر به بهره‌وري بيشتر زمين‌هاي كشاورزي، توليد محصولات باكيفيت‌تر با صرف هزينه‌ي كمتر و حفظ منابع زيست‌محيطي همچون خاك زراعي و آب ‌گرديده؛ بطوريكه كاهش مصرف آب به ميزان ۵۱.۷۱% را دربردارد. همچنين مدل ارائه شده سبب افزايش اشتغال‌زايي در منطقه گرديده و بيكاري را به ميزان ۳.۲% كاهش مي‌دهد.

چکيده:

زنجيره تأمين كشاورزي پايدار، تناوب زراعي، درجه بريكس، آب مجازي، عدم قطعيت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
دکتر محمدمهدي نصيري خونساري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

Journal of Quality Engineering and Production Optimization

supply chain/37

a mathematical programming model for sustainable agricultural supply chain network design under uncertainty

Masoud Mehrbanfar, Ali Bozorgi, Mahdi Nasiri

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.