پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۳/۲۷ دفاع:
۲۳۲۴ شناسه:
فاطمه دانش دانشجو:
بررسي مقايسه اي آزمون نگارش در مدل آزموني بر مبناي نظريه فعاليت و روش سنتي عنوان فارسي:
A Comparative Study of Writing Assessment Using Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM) and a Traditional Approach عنوان انگليسي:

همواره باور بر اين است كه آزمون وسنجش مهارت نگارش بسيار پيچيده مي باشد، زيرا داوري آن بطور ذهني و كيفي انجام مي گيرد كه بطور بلقوه موجب سنجش بسيارقابل اطمينان و موثقي نمي شود. همچنين باور بر اين است كه استفاده از سرفصل هاي نمره گذاري تحليلي نيز براي حل اين مشگل در آزمون نگارش كافي نمي باشد. به نظر ميرسد كه ارزيابي نگارش بر اساس يك مدل سنجشي آزموني مي تواند موجب يك آزمون نگارش معتبر و مورد اطميناني بگردد. براي دستيابي به اين هدف، اين مطالعه در ابتدا تلاشش بر اين است كه يك مدلسنجشي آزموني بر مبناي تيوري اكتيويتي ايجاد كند. سپس، اين مدل را در آزمون عملكردهاي نگارشي فراگيران ايراني يادگيري زبان انگليسي كه در يك مركز آموزش زبان مشغول به يادگيري مي باشند بكار ببرد. و در نهايت، براي رسيدن به موثق بودن اين مدل آزموني، نتايج آزمون نگارش بر مبناي اين مدل را با نتايج ديدگاه سنتي سنجش نگارش مقايسه كند. سه گروه در اين مطالعه شركت داشتند: يك گروه 29 نفري شامل فراگيران زبان انگليسي كه در سطح متوسطه مشغول به تحصيل بودند كه از آنها خواسته شده بود به مدت چهار هفته، هفته اي يك نمونه نگارشي تحويل دهند، يك گروه شش نفري معلمهايي بودند كه نمرات كلي به نمونه نگارش فراگيران در پايان دوره دادند و در طول دوره هم به تك تك نمونه نگارش فراگيران بازخوردي از اشكالات آنها ميدادند، و در نهايت يك گروه هم شامل دو نفر از ناظران اين دوره بودند كه در پايان دوره نمونه هاي فراگيران را بر اساس سرفصل هاي نمره گذاري تحليلي دوباره نمره گذاري كردند. نتايج نشان داد كه بكارگيري اين مدل سنجشي آزموني بر مبناي اكتيويتي تيوري در آزمون نگارش موجب متعهد شدن هم فراگيران و هم معلمها در بالابردن توانايي نگارش فراگيران شد. نقش بازخوردهاي معلمها در هر نمونه نگارشي و همينطور ارتباط اجتماعي معلمها و فراگيران در بالابردن توانايي نگارش فراگيران كه در آزمون سنتي مورد توجه قرار نگرفته بود، در اينجا مورد توجه بسيار قرار گرفت. همچنين، نشان داده شد كه اين مدل در مقايسه با ديدگاه سنتي به سنجش نگارش، توانايي بسيار بيشتري در سنجش مهارت نگارشي تك تك فراگيران داشته و آنها را بيشتر درگير يك شرايط اجتماعي و ارتباطي ميكند كه بطور بلقوه نمرات بسيار قابل قبول تر، عادلانه تر و قابل اعتمادتري به عملكرد نگارشي فراگيران مي دهد

چکيده:

Activity Theory, Activity Theory-Based Assessment Model (ATBAM), Writing Skill Assessment, Teacher’s Feedback

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد علوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر شيوا كيوان پناه استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مطالعات آموزش فراگيري زبان انگليسي

/

a comprative study of writing assessment using activity theory based assessment nodel and a traditional approach

دكتر محمد علوي دكتر شيوا كيوان پناه و فاطمه دانش

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.