پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۸ دفاع:
۲۳۱۹ شناسه:
شهاب رنجبران دانشجو:
سنجش ميزان آمادگي مراكز درماني كشور براي پذيرش گردشگر سلامت در مقايسه با كشورهاي منطقه عنوان فارسي:
Assessing the readiness of medical centers for accepting health tourists in comparison with countries in the region عنوان انگليسي:

توانـايي جـذب گـردشگـر در بخـش سـلامت و در بازارهاي بين المللي سلامت كاملاً به كيفيت تضمين شده بين المللـي وابسـته اسـت. كشـور مـا نيـز بـا عنايـت بـه مزيتهـايي كـه در گـردشگـري پزشـكي دارد از جملـه هزينه هاي پايين خـدمات، تجهيـزات مناسـب و پزشـكان صلاحيت دار درصدد است تا از فرصتهاي موجود در بازار وزارت بهداشت، بين المللي خدمات سلامت استفاده كند. وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي نيز در اين زمينه قانوني را تحـت عنوان شرايط و ضوابط مراكز پزشكي پذيراي گـردشگـر با اين وجود كشورمان سلامت به تصويب رسانده است. هنوز براي بهره برداري از توانمنديهاي خود در اين زمينه با چالشهاي اساسي رو به روست.با توجه به اين پيش فرض،پـژوهش حاضـر بـا هدف ارزيابي ميزان آمادگي مراكز درماني ممتاز منتخـب شـهر تهـران در جـذب گـردشگـران پزشـكي بررسي ميگردد.

چکيده:

سنجش ميزان آمادگي،گردشگري سلامت،مراكز درماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا اصلاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.