پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۲۶ دفاع:
۲۳۱۷ شناسه:
عليرضا پورباقريان دانشجو:
ارائه مدل چسبندگي هزينه ها بر اساس سرمايه فكري عنوان فارسي:
A Model for Cost Stickness Based on Intellectual Capital عنوان انگليسي:

يكي از مباحث بنيادي مطرح در حوزه حسابداري مديريت، تبيين چگونگي رفتار هزينه ها و بالتبع آن برآورد ميزان هزينه‌ها به منظور درج در بودجه عملياتي شركت‌ها مي باشد. اين تحقيق در نظر دارد ضمن بررسي تاثير سرمايه فكري بر چسبندگي هزينه‌هاي عملياتي و همچنين بهاي تمام شده كالاي فروش رفته شركت‌ها، مدلي در جهت تشريح رفتار نامتقارن هزينه‌ها ارائه دهد. بر اين اساس و به منظور بررسي فرضيه چسبندگي هزينه‌ها، ضمن پرداختن به تئوري‌هاي پشتوانه فرضيه مزبور، تاثيرات سرمايه فكري و اجزاء آن (شامل سرمايه سازماني، سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي و مالي) بر عدم تقارن هزينه‌ها مورد واكاوي قرار گرفت. در جهت رسيدن به اهداف تحقيق، تعداد 101 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس روش نمونه گيري حذف سيستماتيك و براي سال‌هاي 1387 الي 1396 (1010 سال/شركت) انتخاب گرديد. متغير(هاي) وابسته تحقيق-به تبعيت از مدل پايه اندرسون و بانكر- رشد هزينه‌هاي عملياتي و همچنين رشد بهاي تمام شده كالاي فروش رفته لحاظ گرديد و به منظور بررسي تاثير دارايي‌هاي نامشهود بر چسبندگي هزينه، از متغيرهاي مستقل سرمايه فكري و اجزاء آن شامل سرمايه سازماني، سرمايه فيزيكي و مالي و سرمايه انساني و همچنين متغير مجازي كاهش فروش براي يك دوره استفاده گرديد. همچنين در اين پژوهش، با در نظر گرفتن تحقيقات معتبر گذشته، از متغيرهاي كنترلي شامل: نسبت دارايي‌ها، نسبت تعداد كاركنان، نسبت جريان نقد آزاد، اندازه شركت، متغير مجازي كاهش فروش براي دو دوره متوالي، نسبت بازدهي، نسبت كيوتوبين و نسبت بدهي به فروش استفاده گرديده است. فرضيه هاي تحقيق با روش داده هاي تركيبي و رگرسيون چند متغيره و با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و EViews 6 مورد تحليل قرار گرفت. بررسي‌هاي صورت گرفته بيانگر تاييد فرضيه چسبندگي در مورد هزينه‌هاي عملياتي و همچنين وجود رفتار ضدچسبندگي در بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بود. عليرغم موضوع ياد شده، نتايج تحقيق بيانگر عدم تاثير معني‌دار سرمايه فكري، سرمايه سازماني، سرمايه فيزيكي و مالي و سرمايه انساني بر چسبندگي هزينه‌هاي عملياتي شركت‌ها بود. همچنين عليرغم عدم تاثير معني‌دار سرمايه فيزيكي و مالي بر چسبندگي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، سرمايه‌هاي فكري، سازماني و انساني بر چسبندگي هزينه مزبور تاثير معني‌داري داشتند. در ادامه تحقيق به منظور رسيدن به مدل بهينه، 2 مدل نهايي جهت تبيين رفتار چسبندگي هزينه هاي عملياتي و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ارائه گرديد كه اكثر متغيرهاي به كار رفته در مدلهاي مربوطه معني‌دار بوده و همچنين 2 مدل ارا ئه شده از نظر آماره F و شاخص Cp Mallows معني‌دار تلقي گرديدند. همچنين در بخش ساير يافته‌هاي تحقيق مشخص گرديد در صورتي كه شركت‌هاي نمونه به چهار قسمتِ شركت‌هاي با بالاترين سرمايه فكري، شركت هاي با سرمايه فكري بالا، شركت‌هاي با سرمايه فكري پايين و شركتهاي با پايين‌ترين سرمايه فكري تقسيم شوند، شركت‌هاي با بالاترين سرمايه فكري داراي رفتار چسبندگي بيشتري در بخش هزينه‌هاي عمومي، اداري و فروش نسبت به شركتهاي با پايين ترين سرمايه فكري بوده و در بخش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، شركت‌هاي مزبور داراي رفتار ضدچسبندگي كمتري نسبت به شركت‌هاي با پايين ترين سرمايه فكري‌ دارند. همچنين مشخص گرديد در بخش صنعت بيشترين چسبندگي هزينه‌هاي عملياتي در صنايع فرآوردههاي نفتي، كك و سوخت هسته‌اي بوده و ضمن آنكه بالاترين چسبندگي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در صنعت لاستيك و پلاستيك وجود دارد. ضمناً بيشترين تاثير چسبندگي متغير سرمايه فكري بر هزينه‌هاي عمومي، اداري و فروش و همچنين بهاي تمام شده كالاي فروش رفته شركت‌ها در صنايع مواد و محصولات دارويي و ماشين‌آلات و تجهيزات تبيين گرديد.

چکيده:

چسبندگي هزينه، سرمايه فكري، سرمايه سازماني، سرمايه فيزيكي و مالي و سرمايه انساني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا نيكبخت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا كرمي استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

دانش حسابداري و حسابرسي مديريت

34/

ارائه مدل چسبندگي هزينه ها بر اساس سرمايه فكري

محمدرضا نيكبخت، عليرضا پورباقريان

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.