پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۵/۸ دفاع:
۲۳۱۱ شناسه:
نسترن پرويزي دانشجو:
تاثير سازماندهي تمرين چشم آرام بر ويژگي هاي بينايي و يادگيري سرويس بك هند بدمينتون در شرايط تحت فشار عنوان فارسي:
The effect of QE training organization on visual features and badminton backhand service learning under pressure عنوان انگليسي:

مقدمه: چشم آرام عامل گسترش دوره تثبيت خيرگي در بسياري از تكاليف هدف گيري، كه به دقت نياز دارند، معرفي شده است. هدف از پژوهش حاضر اثر تمرين چشم آرام با سازماندهي بدني كم خطا، خودكنترل و ثابت-متغير بر اجرا و يادگيري سرويس بك هند بدمينتون تحت فشار در دانشجويان دختر مبتدي بود.

مواد و روش ها: در اين مطالعۀ نيمه تجربي 29 دانشجوي تربيت بدني دختر دانشگاه تهران به صورت تصادفي ساده انتخاب شده و به سه گروه خودكنترل(9 نفر)، ثابت-متغير(10 نفر) و كم خطا (10 نفر) در پيش آزمون تقسيم شدند. تكليف مورد نظر، ضربه سرويس بك هند بدمينتون بود. براي سنجش دقت اجراي بك هند بدمينتون، از آزمون استاندارد 5 ارزشي(French short serve) و ثبت داده هاي بينايي از دستگاه ردياب چشمي (Ergoneers Eye Tracking) استفاده شد. شركت كننده ها يك روز بعد از پيش آزمون در 3 جلسه اكتساب (8 دسته 15 كوششي در مجموع 360 كوشش) شركت كرده و 48 ساعت بعد از آزمون اكتساب، آزمون هاي يادداري و انتقال را انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس مركب 4× 3 در اجرا و 3× 3 در ويژگي هاي چشم آرام(شروع، پايان و طول دوره) با استفاده از از نرم افزار SPSS در سطح معني داري 05/0>P مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: نتايج نشان داد ويژگي هاي بينايي در هر سه گروه تفاوت درون گروهي معني داري داشت (05/0>P ) ؛ بنابراين، مي-توان اشاره كرد كه هر سه شيوه تمرين اثرگذاري مثبتي بر ويژگي هاي چشم آرام داشته است. با اين حال؛ تفاوت معني داري بين گروه ها و تعامل بين گروه و آزمون وجود نداشت (05/0<P ) در دقت اجرا تفاوت معني داري درون گروه ها وجود داشت (05/0>P). اما بين گروه ها و تعامل بين گروه و آزمون تفاوت معني داري مشاهده نشد(05/0<P).

نتيجه گيري: به نظرمي رسد سازماندهي تمرين كم خطا، خودكنترل و ثابت-متغير اثرات مشابهي بر دقت، شروع، پايان و طول دوره چشم آرام داشته است.

چشم آرام، مهارت ادراكي- شناختي، يادگيري، سازماندهي تمرين

چکيده:

چشم آرام، مهارت ادراكي- شناختي، يادگيري، سازماندهي تمرين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني استاد راهنماي دوم:
دکتر افخم دانشفر استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
مجله پژوهش در علوم توابخشي نسترن پرويزي، مهدي شهبازي، شهزاد طهماسبي بروجني، افخم دانشفر تأثيرتمرين چشم آرام با سازماندهي خودكنترل و ثابت - متغير بر يادگيري و اجراي سرويس بك هند بدمينتون در دختران مبتدي دانشجو داخلي چاپ نهايي شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.