پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۲۷ دفاع:
۲۳۰۹ شناسه:
سوسن مكوندي دانشجو:
برنامه ريزي براي بازآفريني ميدان چهارشير اهواز با تأكيد بر هويت شهري آن عنوان فارسي:
Urban Regeneration of the charshir square in city of ahvaz. عنوان انگليسي:

هدف از مطالعه حاضر برنامه ريزي بازآفريني ميدان چهارشير اهواز با تأكيد بر هويت شهري آن بود كه در اين راستا چهار هدف براي اين پژوهش در نظر گرفته شد. اهداف پژوهش شناخت نقش و مؤلفه هاي هويت در فرايند بازآفريني شهري، ارزيابي اولويت مؤلفه هاي بازآفريني در ميدان چهار شير اهواز، تحليل اهميت رويكردهاي بازآفريني در ميدان چهار شير اهواز و همچنين نقش رويكرد هاي بازآفريني در تحقق مؤلفه هاي بازآفريني در ميدان چهارشير اهواز بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش به شيوه توصيفي تحليلي با روش پيمايشي و استفاده از پرسشنامه صورت گرفت . در اين فرايند نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه اولاً مؤلفه فرهنگي اولويت اول و مورد توجه و تأكيد در راستاي بازآفريني ميدان چهار شير اهواز مي باشد. دوماً رويكرد شراكتي در فرايند بازآفريني شهر ميدان چهار شير اهواز داراي اهميت بيشتري نسبت به ساير رويكردها مي باشد و در نهايت اينكه رويكردهاي بازآفريني در تحقق مؤلفه هاي بازآفريني در ميدان چهار شير اهواز داراي تأثير مثبت و معناداري مي باشد و در نهايت با پيشنهاد چشم انداز ، اهداف ، راهبردها و سياست هاي برنامه معرفي و ارائه شده است .

چکيده:

برنامه ريزي ، بازآفريني ، هويت شهري ، مولفه هاي فرهنگي ، ميدان چهار شير اهواز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد نوريان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.