پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۲۳۰۸ شناسه:
ميترا افضلي فاروجي دانشجو:
طراحي الگوي سياستگذاري برنامه سازي علمي در سيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف ترويج علم در كشور عنوان فارسي:
Model Explanation for Policy making of Science Popularization in Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) عنوان انگليسي:

صداوسيما بعنوان بازيگر اصلي در فرآيند رسانه اي سازي علم، عهده‌دار نهادينه‌سازي فرهنگ و گفتمان علم از طريق پيوند ميان علم و عموم است. در ‌اين پژوهش پس از احصاي شرايط علي، زمينه‌اي و راهبردها در شرايط موجود و مولفه‌هاي تاثيرگذار بر آن، الگوي سياستگذاري رسانه‌اي برنامه سازي علمي نيز ارائه شد. روش تحقيق ‌اين پژوهش نظريه مبنايي است و داده‌ها از طريق مصاحبه عميق غيرساختار‌يافته با 14 نفر از صاحبنظران، مروّجان علم و مديران كه در فرآيند طراحي و راهبري برنامه‌هاي علمي نقش داشته‌اند، بدست آمد.

يافته‌‌هاي ‌اين مقاله حاكي از آن است كه الگوي سياستگذاري رسانه‌اي ترويج علم در سيماي جمهوري اسلامي ايران، نهادي و مركز-پيرامون است. بدان معنا كه سياستگذاري علم به شيوه سليقه‌اي، بخشنامه‌اي، غيرمشاركتي، ازبالا به پايين و غيرشفاف انجام مي‌گيرد و تصوير نخبه‌گرايانه، غير عمومي، ابزاري و عيني از علم ارائه مي‌شود. از‌اين‌رو بعلّت نوپايي ارتباطات علم در ايران، محافظه‌كاري رسانه، سطح پايين ادراك عامّه از علم، پيچيده انگاري زبان علم، ذهنيت نادرست رسانه از علم و دانشمند، عدم پيوند جامعه علمي با عموم و بكارگيري مدل‌هاي ارتباطي غيرمشاركتي در ترويج علم، رسانه ناگزير از اتّخاذ راهبردهايي چون عوام‌زدگي، تخصص‌زدگي، روزمرگي، كليشه‌سازي علمي، ابزار نمادين قدرت و نتيجه‌گرايي مي‌شود كه به پيامدهايي مانند پاره‌حقيقت‌گويي، خلط علم و شبه‌علم، عدم ورود علم به حوزه عمومي، ترويج علم محض آغشته به ايدئولوژي، رسانه‌گريزي دانشمندان، و عدم شكل‌گيري گفتگوهاي بين‌الاذهاني منتهي مي‌شود. درحاليكه چنانچه رسانه در تعريف خود از علم بازنگري نموده و رويكرد غيرسياست‌زده، انتقادي و مبتني برمشاركت همگان در بازتوليد علم اتّخاذ كند، از طريق ساده‌سازي و جذاب‌سازي علم، پيوند عموم با علم محقق شده و مرجعيت علمي براي سازمان صداوسيما به همراه خواهد داشت.

چکيده:

سياستگذاري، ارتباطات عمومي علم، ترويج علم، صداوسيما، برنامه سازي علمي، عموم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد مشاور:
دکتر رضا پورحسين استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
فصلنامه رسانه هاي ديداري شنيداري دكتر علي اكبر فرهنگي- دكتر طاهر روشندل- دكتر رضا پورحسين- ميترا افضلي تبيين الگوي ارتباطات عمومي علم در برنامه سازي علمي در سيماي جمهوري اسلامي ايران داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱
مطالعات توسعه اجتماعي فرهنگي ميترا افضلي - علي اكبر فرهنگي طراحي الگوي برساخت ترويج علم در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۲
سياستگذاري عمومي ميترا افضلي تبيين مدل سياستگذاري رسانه اي علم در سازمان صداوسيما با رويكرد ترويج علم در كشور داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۳

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.