پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۵ دفاع:
۲۳۰۷ شناسه:
سعيد دلبري دانشجو:
تصميمات قيمت گذاري و سطح خدمت در زنجيره تأمين حلقه بسته عنوان فارسي:
Pricing and Service Level Decisions in The Closed Loop Supply Chain عنوان انگليسي:

امروزه به دليل گسترش ارتباطات و رقابتي تر شدن بازارها، براي پاسخگويي سريع به تقاضاهاي مشتريان و كاهش هزينه ها و در پي آن افزايش سود بايستي به يكپارچگي و هماهنگي زنجيره تامين توجه ويژه اي گردد چرا كه يك زنجيره تامين كارآمد نياز به هماهنگي و همكاري ميان اعضاي زنجيره دارد. براي صنايع توليدي و همچنين خدماتي، هماهنگي تصميمات بازار و تقاضا مانند قيمت گذاري و سطح خدمت با ديگر جنبه هاي زنجيره تامين مانند توليد و توزيع نه تنها سودمند و كاربردي بوده بلكه ضروري و لازم به نظر مي رسد. براي ايجاد هماهنگي هر چه بهتر بين اعضاي زنجيره تامين و كسب سود بيشتر در شبكه نياز به تصميمات ويژه اي در مورد مقدار بهينه قيمت و سطح خدمت مي باشد. براي اين منظور از ابزار نظريه بازي ها به عنوان يك تكنيك حل مسئله براي به دست آوردن مقدار بهينه قيمت و سطح خدمت در يك زنجيره تامين حلقه بسته بهره مي بريم. در واقع مدل اين پژوهش در پي آن است تا به حالتي كه توليدكننده و خرده فروش علاوه بر سطح قيمت، بتوانند زمانبندي قيمت گذاري را انتخاب كنند و سطح خدمت نيز مورد توجه باشد، بپردازد. توليدكننده براي افزايش سود فروش خود را از دو كانال فروش مستقيم و خرده فروشي به انجام مي رساند و خرده فروش خدمات را به مشتري ارائه مي دهد و در قيمت عمده فروشي به مشتري تخفيف ارائه مي دهد.

هدف اصلي در اين پژوهش اينست كه با استفاده از شيوه هاي گوناگون نظريه بازي ها به تعيين قيمت و سطح بهينه خدمت بپردازيم. يعني با استفاده از يك چارچوب بازي تاخيري قابل مشاهده در انواع بازي غيرهمكارانه، به بررسي اثرات زمان تعيين متغير تصميم بر پارامترهاي مدل از جمله قيمت عمده فروشي، قيمت خرده فروشي، قيمت فروش مستقيم، هزينه خدمت، سود و تقاضاي محصول در زنجير تامين دوكاناله بپردازد.

در اين مطالعه چهار نوع مدل ارائه مي گردد كه سه مدل از آن غيرهمكارانه است يعني اعضاي زنجيره با يكديگر همكاري ندارند كه شامل مدل استكلبرگ به رهبري توليدكننده، استكلبرگ به رهبري خرده فروش و تعادل نش مي باشد. در چنين مدل هايي توليدكننده و خرده فروش بدون همكاري با يكديگر به تعيين متغيرهاي تصميم خود مي پردازند. همچنين مدل همكارانه كه با همكاري ميان اعضا بيان مي شود. در اين گونه مدل ها نيز توليدكننده و خرده فروش با همكاري يكديگر متغيرهاي تصميم خود را به دست مي آورند.

يك نتيجه كلي به دست آمده از اين پژوهش اينست كه در بازي استكلبرگ خرده فروش، سطح خدمت ارائه شده بيشتر بوده و سود خرده فروش در اين حالت بيشترين مقدار ممكن است و چنانچه خرده فروش رهبر باشد كالا را با قيمت عمده فروشي پايين تري خريداري مي نمايد و در نهايت تقاضا براي خريد كالا از طريق خرده فروشي افزايش مي يابد. نتيجه ديگر اينكه قيمت و تقاضاي فروش مستقيم و قيمت عمده فروشي در استكلبرگ به رهبري توليدكننده بيشتر از استكلبرگ به رهبري خرده فروش است. از سويي نتايج نشان مي دهد كه ميزان تخفيف ارائه شده بر نتايج بازي استكلبرگ خرده فروش بي تاثير است ولي در بازي استكلبرگ توليدكننده اثر قابل ذكري دارد به گونه اي كه اين تخفيف با سطح خدمت ارائه شده، سود خرده فروش، سود توليدكننده و تقاضاي فروش مستقيم رابطه عكس و با تقاضاي خرده فروشي رابطه مستقيم دارد.

چکيده:

قيمت گذاري، سطح خدمت، زنجيره تامين حلقه بسته، نظريه بازي ها، استكلبرگ، تعادل نش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عطاالله طالعي زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي بزرگي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.