پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۶ دفاع:
۲۳۰۶ شناسه:
مبينا محمودي كوچكسرائي دانشجو:
ارائه مكانيزمي براي پيشبيني ريسك ورشكستگي شركت ها با استفاده از ماشين بردار پشتيبان عنوان فارسي:
provide a mechanism for predicting corporate bankruptcy risk using a support vector machine عنوان انگليسي:

روش هاي پيشبيني ريسك ورشكستگي مالي همواره به عنوان يك موضوع مهم مورد توجه بنگاه هاي اقتصادي بوده است و اثر مهمي بر تصميمات مربوط به اعطاي تسهيلات وسود آوري نهاد هاي مالي داشته باشد .در اين تحقيق قصد داريم با استفاده از شبكه عصبي ماشين بردار پشتيبان به پيشبيني ريسك ورشكستگي شركت ها بپردازيم.پايگاه داده مورد استفاده متشكل از ۱۲۵ شركت توليدي است از بين شركت ها ۵۰ شركت به عنوان ورشكسته مالي انتخاب شدند و ۷۵ شركت توليدي سالم كه در بورس فعاليتي داشتند نيز انتخاب شد در مورد هر شركت از اطلاعات ۲سال مالي انها استفاده گرديده است.براي اين منظور ابتدا با استفاده از الگوريتم تحليل مولفه هاي اصلي عمل كاهش بعد بر روي مجموعه داده اي انجام مي شود و سپس پيشبيني ريسك ور شكستگي با استفاده ازماشين بردار پشتيبان انجام مي شود.

چکيده:

ماشين بردار پشتيبان-ريسك ورشكستگي شركت- شبكه هاي عصبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا تهراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.