پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۱۸ دفاع:
۲۳۰۲ شناسه:
حسام گلچين دانشجو:
ارزيابي عملكرد صندو ق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران و رتبه بندي آنها عنوان فارسي:
Analysis of mutual funds performance and their ranking عنوان انگليسي:

سرمايه گذاران اعم از افراد، شركت هاي حقيقي و حقوقي، بانكها و موسسات مالي همواره درتلاش هستند تا با تخصيص بهينه ي سرمايه هاي خود ، بيشترين بازده را كسب نموده و در جهت افزايش ثروت ذينفعان خود گام بردارند. در اين بين گزينه هاي سرمايه گذار ي غيرمستقيم مانند صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك همواره به عنوان يكي از گزينه هاي جدي وجذاب مورد توجه سرمايه گذاران قرار داشته است. در اين بين پژوهشگران كوشيده اند ضمن بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري و توجه همزمان به ريسك و بازده اين صندوق ها ،شاخص هاي مناسبي را جهت رتبه بندي و دستيابي به دورنماي منطقي بازده مورد انتظاراز سرمايه گذاري در آنها ارائه نمايند و بدين ترتيب سرمايه گذار ان را در تخصيص بهينه ي سرمايه هايشان ياري رسانند. رتبه بندي مناسب و انتخاب صندوقهاي با بهترين عملكرد از بين گزينه هاي موجود باعث مي شود سهامداران در بهترين زمان اقدام خريد و فروش اين سهام ها نموده و بيشترين بازده را بدست آورند. قضاوت در خصوص عملكرد گذشته ي صندوق هاي سرمايه گذاري و اظهار نظر دربارهي بازده مورد انتظار آنها در آينده ، امري نسبي بوده و درقالب مقادير عددي دقيق و قطعي قابل بيان نمي باشد. لذا در اين پژوهش سعي بر آن است تا ضمن بررسي شاخصهاي ارزيابي عملكرد شامل نسبت هاي شارپ ، ترينر ، ضريب آلفاي جنسن،ترينر تعديل شده ، جنسن تعديل شده،سورتينو،پتانسيل مطلوب و امگا براي اين صندوق ها، كارايي اين شاخصها نيز در رتبه بندي صندوق ها مورد ارزيابي قرار گيرد. هرچند نتايج عملكرد صندوق ها در گذشته تضميني بر تكرار اين نتايج در آينده نمي باشد اما بررسي و تحليل صحيح و منطقي اطلاعات گذشته باعث آشنايي باتوانايي هاي نسبي گردانندگان اين صندوقها شده و احتمال موفقيت در كسب سود هاي آتي را بالا مي برد.

چکيده:

نظريه مدرن پرتفوي،فرامدرن،شارپ،ريسك نا مطلوب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.